"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"c. országos tanulmányi verseny

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"címmel országos tanulmányi versenyt hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére.

gvf

 2013-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

 

1.


A kartellek feltárását segítő eszközök (engedékenység, informátori díj) hazai és nemzetközi tapasztalatai


2.


A piacmeghatározás szerepe a versenyjogban: a termék-, illetve a földrajzi piac meghatározásának módszerei


3.


Az információcsere megállapodások megítélése az EU és a magyar versenyjogban


4.


Agrárium és versenyjog kapcsolata, szabályozása – elsősorban EU és tagállami, illetve nemzetközi kitekintéssel


5.


Az állami / önkormányzati és a piaci magatartás elhatárolása az EU és a magyar versenyjogban, különös tekintettel az összefonódásokra


6.


Gazdasági válság: összefonódások és fúziókontroll

- értékelő visszatekintés és elemzés 2008-tól; vagy

- kölcsönhatások: európai (EU és tagállami) és magyar tendenciák, tapasztalatok; vagy

- mely iparágak a leginkább érintettek és milyen módon / mélységben; vagy

- a versenyhatóságok szerepe, engedélyezési szempontrendszerek és azok esetleges módosulása


7.


A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek bemutatása, értékelése különös tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira


8.


Az összefonódások bejelentési kötelezettsége, azok magyar és európai (EU és tagállami)

feltételeinek összehasonlítása


9.


A közös irányítás értelmezésének összehasonlítása a Tpvt., a Gt. és az EU jogszabályai alapján


10.


Az összefonódásokhoz kapcsolódó prenotifikációs eljárásokra vonatkozó EU és tagállami gyakorlatok


11.


Az összefonódások bejelentési időpontjának jelentősége (Samsung/Seagate és Hitachi/Western Digital ügyek alapján, EU és tagállami gyakorlat feldolgozása)


12.


Összehasonlító reklámok használatának oka, szerepe, hatása, hatékonysága


13.


Image reklámok használatának oka, szerepe, hatása, hatékonysága


14.


Fogyasztói döntéshozatali folyamat alakulása: az okostelefonok elterjedésével, illetve használatával miképpen változnak a fogyasztói szokások


15.


A magyar és az EU versenyjog területén, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal témakörén belül szabadon választható téma


 

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

 

Leadási határidő: 2013. május 6. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2013. július

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

 

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban további felvilágosítás a GVH VKK-tól írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

 

Részvételi feltételek

A versenyre magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos, alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA képzés) résztvevő hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói  (ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont.) nem indulhatnak.

 

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligévelkell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón[1] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2013”. A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni az iskolalátogatási igazolást.

 

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH VKK gondoskodik. A dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH VKK elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH VKK a honlapján (www.versenykultura.hu) közzéteszi.[1] CD/DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen. Az elektronikus levél útján küldött pályamunka, dolgozat csak a GVH VKK elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.