Témajavaslatok

Témajavaslatok intézetenként

Turizmusos hallgatók számára szakdolgozat témajavaslatok

A Gazdaságtudományi Kar oktatóinak témajavaslatai

Dr. Bajmócy Zoltán

Igazságos és fenntartható városfejlesztési folyamatok

E tág téma különböző módokon közelíthető meg (egy adott város/program mélységi elemzése;

a különböző városok/országok összehasonlító elemzése; elméleti vagy empirikus fókusz stb.), emellett különböző témák során, pl.:

 • A szegénység és a szegénység enyhítése

  Hogyan kezelhető a szegénység? Mit tesznek a városok a szegénység elleni küzdelemben?

 • Fejlődés a marginalizáltakért

  Hogyan lehet igazságos a helyi fejlesztés (figyelembe véve a nemi egyenlőséget, fogyatékos emberek, kisebbségek stb. helyzetét).

 • Részvétel és az alulról építkező kezdeményezések ereje

  Az állampolgári részvétel ígéretes módjai a fejlesztési döntéshozatal során, deliberatív/részvételi technikák elemzése, állampolgárok által vezetett fejlesztési kezdeményezések.

 • Degrowth

  A fejlődés túlmutat a növekedésen. Városi fenntarthatósági kérdések kezelése a mai növekedésközpontú gondolkodáson túl. Alternatív helyi stratégiák (pl. „degrowth” „transition movement”, „slow movement”, a helyi valuta, a feltétel nélküli alapjövedelem, a közösségi gazdálkodás, helyi közösségi kertek, a helyi energiarendszerek és azok relevanciája a helyi fejlesztés szempontjából).

Baráth Lajos

 • A kórház, mint bonyolult üzem, és annak gazdálkodási tervezési-rendszere
 • A kórházi gyógyszergazdálkodás kérdései, kiemelten a tervezésre, Unit-dose rendszerre
 • Az egészségügy finanszírozási rendszere és annak problémái

Béla-Csovcsics Andrea

 • A nonbusiness marketing sajátosságai (nonprofit szervezetek, közüzemi szervezetek és költségvetési közszolgáltató szervezetek marketing tevékenysége; egyéni és szervezeti önkéntesség; társadalmi felelősségvállalás; zöldmarketing, ügymarketing; társadalmi célú marketing)
 • Új termék piaci bevezetésének gyakorlata konkrét termék vagy szolgáltatás kapcsán
 • Az értékesítési politika területéhez kapcsolódó kérdések, témák
 • Egyéb egyeztetett téma
 • Véradással kapcsolatos motivációk és attitűdök vizsgálata
 • Fenntarthatóság, digitalizáció és önkéntesség

Benkó-Szűcs Adrienn

 • Hitelintézetek működési és számviteli folyamatainak külső és belső ellenőrzése
 • A könyvvizsgálat elméleti és gyakorlati kérdései
  • speciális számviteli-beszámolási területek könyvvizsgálata
  • a könyvvizsgálat és a digitalizáció kapcsolata
  • könyvvizsgálati kockázatok, a kockázatbecslés folyamata

Dr. Bodnár Gábor

 • Területi különbségek vizsgálata vidékies térségekben – A szakdolgozat elkészítésének hangsúlyos eleme a rurális tér definiálása, mely után lehetőség nyílik a differenciák feltárására. Jellemzően szekunder adatok felhasználása javasolt, de adott esetben primer adatokra is épülhet a kutatás.
 • Területi kiegyenlítődés és differenciálódás vizsgálata az Európai Unióban – Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával, szekunder forrásokra támaszkodva (jellemzően Eurostat) lehetőség nyílik feltárni az EU régióinak fejlettségbeli (melynek számos aspektusa létezik) különbségeit. Mindezeket időben és térben vizsgálva.
 • Térségek versenyképességének vizsgálata – A versenyképesség fogalmi kerete az Európai Unió fejlesztéspolitikájának egyik alappillére. E témakör szakirodalmi áttekintése és feldolgozása mellett mérhetővé válik az egyes uniós térségek (jellemzően NUTS 2 és 3) ilyen irányú fejlettsége is.
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma
 • Analysis of Hungarian rural areas in the aspect of endogenous development – Today endogenous development is a highly valued branch of development theory. The topic aims to give a comprehensive introduction to the territorial differences of Hungarian rural areas based on secondary data analysis.

Bodó Regina

 • Gazdasági válság hatása a fiskális politikára
 • Fenntarthatóság a pénzügyekben
 • Euróövezet gazdasági helyzete

Bonifertné Horváth Anita

1. Társaságok,egyéni vállalkozások számviteli és adózási kérdései.

 • Számviteli információs rendszerének/egyes elemeinek működésének bemutatása egy választott vállalkozásnál
 • A számvitel szabályozási környezetének változásai és ezek hatása az elszámolásokra
 • Társaságok adózási kérdései
 • Egyéni vállalkozások adózása stb.

2. Egy ágazat/vállalkozás vizsgálata beszámoló elemzés módszerével.

Bundság Éva

 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései
 • Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők vizsgálata
 • Kerékpározás vizsgálata fogyasztói piacon
 • Életstílus kutatások, életstílus alapú szegmentáció, életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben
 • Közösségi média, online marketing

Dr. Deák István

 • A számviteli információs rendszer egyes elemeinek érvényesülése, működése egy konkrét vállalat példáján
 • Sajátos céghelyzetek (alapítás, átalakulás, megszűnés) számviteli, adózási kérdései
 • A számvitel szabályozási környezetének változásai és ezek hatása az elszámolásokra
 • A számvitel történeti vetülete
 • A társaságok adózási kérdései

Farkas Tamás

 • Dinamikus képességek kialakulása és szerepe a modern stratégiai menedzsmentben és azok tetszőleges (szakdolgozó által választott) szervezetnél való megjelenésében.
 • Projektmenedzsment eszközök, módszerek, különös tekintettel a projekttervezésre és agilis módszertanokra.
 • A vágyott munkáltatói márka kialakításának lehetséges eszközei, folyamatai.

Gabriel Temesgen Woldu

 • Government debt and inflation dynamics (mainly in emerging economies)
 • Fiscal spending shocks (mainly in emerging economies)
 • Fiscal sustainability (mainly in emerging economies)
 • Empirical test of Twin deficit hypothesis (mainly in emerging economies)

Garamhegyi Ábel

 • Customer experience differences in regions related to hospitality industry
 • Comparison of business practices and potential conflicts in Asian countries

  The thesis should find and explain relevant differences in business practices in Asia vs. Europe. The work should have a detailed scientific focus on the root-cause of the differences and line up best and worst examples to bridge those, including own suggestions.

 • Analysis of one well documented international negotiation (e.g. WTO, Turkey-EU refugee talks etc.).

  The thesis should introduce and evaluate the parties’ strategy and tactics based on sorrow media research and available public documents.

 • Comparative analysis of pricing/product policy of firms on international markets

  The thesis should find and explain relevant differences in strategies and practices of certain companie(s) active in different markets. It should compare the product/pricing model of the chosen company based on publicly available information as well as own primary research.

Dr. Gébert Judit – Dr. Juhász Judit társvezetésben

A hallássérült fiatal polgárok társadalmi befogadásának és aktív állampolgárságának pozitív ösztönzői (Hosszabb távú együttműködésre is várjuk a jelentkezőket.)

Melyek azok az (ingyenes és költségalapú) erőforrások (önkormányzati vagy más kedvezmények, rendezvények, társulások-klubok, csoportok, közterületi kommunikációs eszközök, intézményi infrastruktúrák, iskolai/munkahelyi programok, hallásgondozás lehetőségei stb.), amelyek a fiatal hallássérültek társadalmi integrációját elősegítik Szegeden és környékén?

Milyen akciókat tudunk megvalósítani a fiatal szegedi hallássérültek valódi lehetőségeinek bővítéséért a munkaerőpiaci elhelyezkedésük és beilleszkedésük során?

Hogyan lehetne az egyetemi/középiskolai oktatási környezetet befogadóbbá tenni a hallássérült diákok számára Szegeden?

Feminista közgazdaságtan

A feminista közgazdaságtan témakörei:

 • A nők gazdasági és társadalmi helyzetének javítása
 • A nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentése
 • A kapcsolatápolás, háztartási munka, ápolási munka kérdéskörei
 • Fizetett és fizetetlen munka viszonya
 • A házastársak közötti munkamegosztás gazdasági és társadalmi szempontjai

Dr. Gébert Judit

Feltétel nélküli alapjövedelem
A feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatban több fontos kérdés is szóba kerülhet.

 • Finanszírozható-e és ha igen, akkor hogyan? Relatíve mennyire drága a jelenlegi jóléti juttatásokhoz képest?
 • Egy ilyen szociálpolitikai eszköz hogyan alakítaná át a társadalom struktúráját, a társadalom berendezkedéséről alkotott elképzeléseinket? Úgy, mint: mi a munka, ki felelős a szegénységért, milyen jóléti juttatások illetnek meg valakit, szükség van-e teljes foglalkoztatásra stb.?
 • Milyen tanulságul szolgálnak az alapjövedelem kísérletek gazdagabb és szegényebb országokban?

Gazdasági növekedés és környezet
Kutatási kérdések:

 • hozzájárul-e a gazdasági növekedés a jobb környezetminőséghez és az emberi fejlődéshez?
 • Milyen kapcsolat van az egy főre eső reáljövedelem növekedése és a környezet állapota, valamint a társadalom fejlettsége között? Mikor mondhatjuk, hogy egyik ország fejlettebb, mint a másik?
 • Hogyan tudjuk mérni az emberi fejlődést? Milyen irányokat kellene a döntéshozatalnak követnie, ha elő akarja segíteni az emberi fejlődést? A témát egyaránt lehet helyi, országos, vagy globális szinten vizsgálni.

Nők szerepe a gazdasági fejlődésben.
Az ENSZ szerint a nemek közötti egyenlőtlenség az egyik legkomolyabb kortárs probléma. Ez az egyenlőtlenség több oldalról is kapcsolódik a közgazdaságtanhoz. Például:

 • Milyen okokra vezethető vissza a nemek közötti egyenlőtlenség a munkaerőpiacon?
 • Milyen gazdaságpolitikai beavatkozások csökkentik, vagy éppenséggel növelik a nemek közötti egyenlőtlenséget?
 • Milyen országok közötti különbségek figyelhetők meg a témában?
 • Milyen fejlesztési projektek tudják a legjobban segíteni a nők szerepét a fejlesztésben?

Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma.

Glózik Klára

 • Turisztikai rendezvények hatása a desztinációkban
 • Rendezvényszervezés aktuális kérdései
 • Turisztikai szervezetek működése

Gyulai Zsófia

 • Online marketing megoldások: Hírlevélmarketing, social media marketing, keresőmarketing (SEO, SEA)
 • Webergonómia, webanalitika
 • Inbound marketing
 • Integrált marketingkommunikáció
 • Online vásárlói útvonal térképezés

Dr. Halmosi Péter

Önkormányzati gazdálkodás témaköréből

Az alábbi szakdolgozati kutatások célja egy adott népességű település feladat-forrásszerkezetében rejlő ellentmondások elemzése. A költségvetés helyzetének elemzésén túl vizsgálni fogjuk a helyi politikai döntéseket, feltárva az esetleges szabályozási problémákat.

A dolgozatok elméleti hátterét a közfeladatok centralizációjával-decentralizációjával kapcsolatos kérdések, továbbá a hitelfelvétel-, csőd szabályozásával, költségvetési ciklusokkal, politikai rendszerek működésével és problémáival kapcsolatos elméletek alkotják. A dolgozat megírásához össze szükséges gyűjteni a csőd bekövetkezése előtti időszak főbb pénzügyi jelentésein túl (pl. government revenue report) a helyi gazdasággal, illetve a pénz- és tőkepiacokkal kapcsolatos elemzéseket. A kutatás célja a csődből való kilábalás hosszú távú feltételeinek feltárása.

A téma feldolgozása erős (felsőfokú szint közeli) angol nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • San Bernardino (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai. (2 millió fő)
 • Puerto Rico szövetségi állam csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai
 • Stockton (California) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (300.000 fő)
 • Detroit (Michigan) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (650.000 fő)
 • Central Falls (Rhode Island) város önkormányzatának csődjéhez vezető okok és a csőd tanulságai (20.000 fő)

Államháztartástan témaköréből

A szakdolgozatok célja az idősödésnek a nyugdíjrendszerekre gyakorolt hatásának tanulmányozása. A demográfia, munkaerőpiac folyamatain keresztül vizsgálandóak a korábbi időszakok reformjai, illetve más országok nyugdíjreformjai. A dolgozat készítése során feldolgozásra kerülnek a folyóiratcikkek mellett az OECD-nek a témakörhöz kapcsolódó releváns jelentései.

A téma feldolgozása jó (középfokú szintet meghaladó) angol, esetleg francia nyelvtudást igényel. Az alábbi témákra 1-1 fő jelentkezhet.

 • Idősödés és nyugdíjrendszer gazdasági kapcsolatai a fejlett országokban
 • A 2008-as gazdasági válság hatása a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságára

Prof. Dr. Hetesi Erzsébet

 • A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán)
 • A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai
 • A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben)
 • Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán
 • A válság hatása a fogyasztói és a B2B lojalitásra
 • A nonbusiness és a nonprofit marketing sajátosságai

Honti Tamás

 • Politikai marketing: a politikai marketing és a választói magatartás (gazdasági és szimbolikus szavazás) kapcsolata
 • Fogyasztói magatartás: az értékek szerepe a fogyasztói döntéshozatalban
 • Kampánytervezés és reklám: marketingkommunikációs kampányok kreatív- és médiatervezésének kérdései
 • Public Relations és médiakapcsolatok: a médiafogyasztás és a médiahatás vizsgálata
 • Munkáltatói márkaépítés (employer branding): a fiatalok munkahelyválasztási preferenciáinak vizsgálata a marketing, a PR és a HR szemléletmódjának ötvözése révén

Huszár Sándor

 • (Online) marketing eszközök és módszerek használatának, elfogadásának, hatékonyságának vizsgálata lakosság vagy vállalkozások körében
 • Szimbolikus fogyasztás, fogyasztó-termék közötti kapcsolat vizsgálata kvantitatív és/vagy kvalitatív módszerekkel
 • Női és férfi szerepek, vélemények vizsgálata marketingkommunikáció esetén
 • Közösségi média használati szokások vizsgálata lakosság körében, illetve a közösségi média szerepe a vállalati marketingkommunikáció során
 • Vásárlási és fogyasztói döntések vizsgálata termékek és szolgáltatások esetén (termék és szolgáltatás megjelölés szükséges jelentkezéskor, például: borok, esküvői szolgáltatások, elektronikai eszközök, stb.)
 • Véradással kapcsolatos attitűdök vizsgálata lakosság körében
 • B2B - Ügyfél elégedettség, lojalitás és ügyfél-orientáció mérése szervezeti piacon kérdőíves módszerekkel
 • Új technológiák / szolgáltatások piacra vezetésével kapcsolatos felhasználói elfogadás vizsgálata (technológia, szolgáltatás megjelölése szükséges jelentkezéskor)

Dr. Imreh Szabolcs

Menedzsment

 • Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására
 • Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására

Vállalkozásfejlesztés

 • Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása
 • Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva

Dr. Imreh-Tóth Mónika

 • Induló vállalkozások közösségi médiában történő megjelenésének megtervezése, az alkalmazott eszközök és módszerek áttekintő vizsgálata, a lehetséges alkalmazható megoldások értékelő elemzése, konkrét javaslatok megfogalmazása
 • Női vállalkozók helyzetének áttekintése, csoportosítási lehetőségek feltérképezése (pályakezdő, mompreneur), specialitásuk számbavétele, valamint támogatási lehetőségek elemzése
 • Vállalkozóvá válás elősegítése – fiatalok (pl. hallgatók) támogatásának lehetőségei, korábbi programok sikereségének vizsgálata
 • Startup vállalkozások helyzetének bemutatása, sikerességi tényezők felkutatása, finanszírozásai lehetőségek elemzése, illetve a hazai startup ökoszisztéma helyzetének feltérképezése
 • A kis- és középvállalatok alternatív finanszírozási lehetősége: a közösségi finanszírozás lehetőségei, hatékonysága, illetve a sikerességi tényezők azonosítása
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Isaiah Maket

 • Urbanization influence on rural development in developing economies.
 • Harnessing natural resources in tourism promotion and how it contributes to economic development in developing economies.
 • Urban concentration and labor market performance: Comparative evidence from developed and developing economies.
 • Gendered poverty vulnerabilities among urban households in Sub-Saharan African region.
 • Urban Energy poverty and healthcare expenditure: Evidence from Sub-Saharan African and East Asian countries.
 • Agricultural dependency and climate change burden in developing economies.
 • Spatial modeling of unconditional social cash transfers and education outcomes among disadvantaged girls in Sub-Saharan Africa.
 • Electricity outage and firm performance: Evidence from Enterprise Survey Data in East Africa.

Juhász Judit

1. Képességszemlélet és emberi fejlődés (human development)

Az Amartya Sen és Martha Nussbaum nevéhez köthető képességszemlélet képezi a globális helyzetet rendszeres időközönként bemutató, az emberi fejlődésről szóló ENSZ−Jelentések inspirációját és alapját, amelyben a fejlődés az emberek szabadságának, választási lehetőségeinek bővülését jelenti. Célja az emberi jóllét növelése, a teljes élet megélésének lehetősége minden egyes ember számára.

A képességszemlélet és az emberi fejlődés elméletének témakörei:

 • Szegénység csökkentése
 • Emberi jóllét növelésének kérdéskörei
 • A teljes élet kérdése
 • Az egészség és oktatás összefüggései az emberi fejlődéssel
 • Autonómia és paternalizmus

2. Egyetemi közösségi szerepvállalás és transzformáció (társtémavezetésben is)

 • Hogyan segíti elő az egyetemi közösségi szerepvállalás a fenntarthatóság, igazságosság, egyenlőség céljait?
 • Hogyan járul hozzá az egyetemi közösségi szerepvállalás a helyi közösség sérülékeny csoportjainak társadalmi inklúziójához?
 • Hogyan segíti az egyetemi közösségi szerepvállalás a helyi közösség jóllétet?
 • Melyek a service learning módszertan alkalmazásának lehetőségei és akadályai a helyi közösséggel való együttműködésben?
 • Az egyetemi közösségi szerepvállalást, a civil társadalommal, helyi közösséggel való együttműködést és a társadalmi transzformációt érintő egyéb kérdések

3. Alternatív kutatásmódszertan

Alternatív – elsősorban kvalitatív kutatási módszerekhez köthető – kutatásmódszertant, pl. művészetalapú kutatási módszereket (többnyire kiegészítőleg) alkalmazni kívánó hallgatók jelentkezhetnek elsősorban a fenti témakörök vizsgálata kapcsán.

Dr. Juhász Zoltán

 1. A betegelégedettség felmérése a sürgősségi betegellátásban
 2. A betegelégedettség jellemzői magán-egészségügyi szolgáltatóknál
 3. Organikus élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói szokások és attitűd egyetemi hallgatóknál
 4. A szolgáltatásmarketing szerepe a tárgyi környezet kialakításában a jövő egészségügyében
 5. Magán-egészségügyi szolgáltatók online marketing tevékenységének elemzése
 6. Állami egészségügyi intézmények online marketing tevékenységének elemzése

Kálmán Melitta

 • Humánmenedzsment területek vizsgálata munkáltatói vagy munkavállalói szempontból
 • Munkaerőpiacot vizsgáló témák (pl. pályakezdő diplomások munkaerőpiaci elvárásai)
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Vállalkozói kompetenciák vizsgálata
 • Vállalkozói hajlandóság vizsgálata

Kazár Klára

 • Statisztikai modellek, vizsgálatok alkalmazása a fogyasztói-magatartás kutatásában
 • Az elégedettség vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • A lojalitás vizsgálata egy adott termék/szolgáltatás esetén
 • Márkaközösségek vizsgálata egy adott termék/szolgálatás esetén
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kéri Anita

 • Felsőoktatási marketing
 • Hallgatók intézményválasztási motivációja
 • Felsőoktatási nemzetköziesedés és külföldi hallgatók
 • Fogyasztói elvárások, elégedettség és lojalitás
 • A nonbusiness és nonprofit marketing sajátosságai

Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta

 • Pénzzel kapcsolatos attitűdök, a pénzzel kapcsolatos viselkedés háttértényezői
 • Impulzív vagy kényszeres vásárlási szokások vizsgálata
 • Szociálpszichológiai jelenségek vizsgálata a menedzsmentben, marketingben

Dr. Kiss Gábor Dávid

 • Devizaárfolyam-kockázat és kezelése
 • Monetáris politikai eszköztár fejlődése
 • Tőkevédett befektetési alapok piacának elemzése
 • Tőzsdén jegyzett vállalatok arányának változása

Dr. Kosztopulosz Andreász

 • Kis- és középvállalkozások: finanszírozási problémák és eszközök
  • kisvállalati hitelek
  • garanciaintézmények
  • egyéb hitelpiaci eszközök (lízing, faktoring stb.)
  • tőkebefektetések
  • kormányzati programok
  • start up ökoszisztéma vizsgálata
 • A kockázatitőke-piac egyes szegmenseinek, intézményeinek, működésének és ösztönzésének vizsgálata
  • kockázatitőke-alapok
  • vállalatközi fejlesztőtőke-befektetések
  • üzleti angyalok
 • Pénz- és tőkepiaci intézmények és pénzügyi eszközök elemző bemutatása
  • azonnali piacok
  • határidős piacok
  • swap piacok
  • opciós piacok
 • A pénzügyi kockázatkezelés egyes eszközei és technikái
  • banki kockázatkezelés
  • befektetési kockázatok kezelése
  • kockázatkezelés a vállalati pénzügyekben
 • A pénzügyi kultúra vizsgálata egy választott aspektusból
  • nemzetközi összehasonlítás
  • pénzügyi kultúra a vállalati körben
  • fejlesztés lehetőségei, jó gyakorlatok
 • Vállalkozások pénzügyi döntéseinek vizsgálata egy választott aspektusból
  • beruházási döntések
  • finanszírozási döntések
  • forgótőkemenedzsment

Prof. Dr. Kovács Árpád

 • A szabályalapú költségvetés alkalmazása Európában és Magyarországon
 • Az adósságpálya csökkentésének kérdései
 • A költségvetési tervezés új kihívásai
 • A gazdaság költségvetési támogatásai és a versenyképesség
 • A pénzügyi ellenőrzés az államháztartás központi szintjén
 • Mint jelent a fiskális politika monetáris támogatás, a költségvetési és a monetáris politika összehangolás
 • Az EU támogatások és a költségvetés pozíciói

Dr. Kovács György

 • A magyar bankrendszer határon átnyúló kapcsolatai és szabályozása. A bankrendszer szerepe a tőkeexportban- és importban
 • Az állam szerepe a bankrendszer működésében, az állam tulajdonosi szerepvállalása. A hitelezés élénkítésének monetáris és fiskális politikai eszközei
 • A monetáris politikai célrendszer változásai, az infláció és defláció kezelésének változó eszköztára. A pénzügyi stabilitási cél megváltozott szerepe, a felügyeleti politika makro- és mikroprudenciális vetületei
 • Az egyensúlytalanság gazdaságtörténeti megközelítése és jelenlegi kérdései. Pénzügyi egyensúlyhiány a magyar gazdaságtörténetben
 • A magyar közgazdasági gondolkodás története a koraújkortól a II. világháborúig, különös tekintettel a pénzelméleti problémákra
 • Válogatott fejezetek a magyar pénz- és banktörténet köréből

Dr. Kovács Péter

 • Elöregedő társadalom
 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Társadalomstatisztikai problémák statisztikai vizsgálata (pld: oktatás, egészségügy, jövedelmek, szegénység, stb.)
 • Egyéb megbeszélt téma

Dr. Kovács Zsuzsanna

 • Az IFRS rendszer alkalmazása Magyarországon (a nemzetközi beszámolás elméleti és gyakorlati problémáinak feldolgozása, egyes IFRS standardok alkalmazása kiválasztott gazdálkodók esetében – esettanulmány jelleggel)
 • Nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja (a közös számviteli nyelv kialakításának története és dilemmái – szakirodalom feldolgozás és kvalitatív módszerek)
 • Az Európai Unió számviteli szabályozása (az IFRS befogadási mechanizmusa, a standardok alkalmazása a tagállamokban – szakirodalom feldolgozás és kvalitatív módszerek)

Dr. Kürtösi Zsófia

 • Emberi erőforrás menedzsment (alapszak, mesterszak)
  • Emberi erőforrás menedzsment témakörök bármelyike (pl. kiválasztási rendszerek fejlesztése, teljesítményértékelés, munkaerőhiány megoldása, a pandémia okozta változások a HRM területén, a munka és magánélet egyensúlyát segítő eszközrendszerek, munkahelyi jóllét, stb.)
  • Munkaerőpiaccal kapcsolatos témakörök (speciális munkaerőpiaci csoportok lehetőségei)
 • Szervezetszociológia (mesterszak)
  • A munkaszervezet emberi oldala: nők és férfiak a posztmodern szervezetben

Kuruczleki Éva

 • Pénzügyi kultúra kutatása: a pénzügyi kultúra mindazon készségek, képességek, attitűdök és viselkedés, amely szükséges a megalapozott pénzügyi döntések és végső soron a pénzügyi jóllét megteremtéséhez. A témakör részeként lehetséges kutatási téma egyének (pl. hallgatók, felnőtt lakosság, stb.) pénzügyi kultúra kutatása vagy már meglevő nemzetközi mérések eredményeinek összehasonlítása.
 • Statisztikai elemzések: társadalmi-gazdasági témakörök vizsgálata statisztikai eszközökkel, kereskedelem és marketing szakosok esetén a kötelező primer kutatás elvégzése bármilyen szabadon választott témakörben statisztikai eszközök segítségével
 • Hálózatelemzés: társadalmi-gazdasági hálózatok és folyamatok vizsgálata hálózatok és gráfok segítségével
 • Európai Integráció: az Európai Unió társadalmi vagy gazdasági folyamatainak vizsgálata, például a négy szabadság evolúciójának vagy kereskedelmi kapcsolatok alakulásának vizsgálata

Laczkó Adrienn

 • Gazdasági növekedés és környezet,
 • Jólét mérése

Lippai-Makra Edit

 • Fenntarthatóság és számvitel kapcsolata:
  • Nem pénzügyi jelentések EU-s és hazai szabályozása
  • Nem pénzügyi jelentéstételi standardok
  • ESG információk szerepe a vállalati kockázatértékelésben
  • ENSZ SDG – Fenntartható Fejlődési célok megjelenése a vállalati közzétételben
 • Vezetői számvitel, kontrolling:
  • Vállalkozások számviteli információs rendszere
  • Belső kontroll rendszerek a vállalkozásoknál

Dr. Lukovics Miklós

 • Technoökonómiai modellezés és elemzés valamely konkrét feltörekvő technológiára (pl. önvezető járműre) vonatkozóan
 • Az önvezető járművek technológia elfogadása a gyalogosok és kerékpárosok körében
 • Az önvezető autók és a marketingkommunikáció (Prónay Szabolccsal közös téma)
 • Önvezető kisbuszok technológia elfogadása
 • Pizzaszállító, zöldségesbódé vezető nélkül az utakon
 • Önvezető járművek a városi logisztikában (vérszállítás, ételszállítás stb.)
 • Mennyi az annyi? - önvezető járművek a közgazdász szemével
 • Az elektromobilitás számviteli környezete Magyarországon (Deák Istvánnal közös téma)
 • Ideje másképp tekinteni az elektromos autókra
 • Felelősségteljes innováció és napjaink aktuális kérdései: Boing 737 MAX, Pokemon Go, okostelefonok
 • Pop-up Cities: izgalmas és egyszerű lehetőségek a városfejlesztésben
 • Jutalmazó városok: gyűjtsd a lépésszámod és a bicaj kilométereket, és ingyen kapsz szolgáltatásokat a városodban

Dr. Majó-Petri Zoltán

 • "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eEurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása.
 • "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adat-információ-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni.
 • "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, eMagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működőd e-business megoldás/probléma elemző bemutatása.
 • "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása.

Dr. Málovics Éva

 • A családi vállalat jellegzetességei, vezetése és változásai

Dr. Málovics György

Fejlődés, települések, természeti környezet

A kérdés megközelíthető átfogó szemléletben, vagy egy specifikus, adott gyakorlatra/szempontra fókuszálva, például:

 • alacsony jövedelmű és magas jövedelmű vidéki vagy városi helyek fenntarthatósági jó gyakorlatai; vagy
 • települések környezeti problémái és konfliktusai és azok megoldási lehetőségei.

Fejlődés, települések, marginalizáció, szegénység, egyenlőtlenségek

Felmerülő kérdések:

 • Hogyan befolyásolják a fejlesztési projektek a szegény/marginalizált közösségeket/társadalmi csoportokat?
 • Melyek a fejlesztések egyenlőtlenségeket érintő hatásai? Melyek az inkluzív fejlesztés jó gyakorlatai? (Olyan fejlesztések, amelyek támogatják a szegényeket/marginalizáltakat.)

A környezeti igazságosságot célzó fejlesztések

Melyek a környezeti igazságosságot támogató folyamatok/projektek (amelyek mind a generációkon belüli, mind a generációk közötti egyenlőséget, mind a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontját figyelembe veszik)? Vannak konfliktusok/feszültségek a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontjai, hatásai között a helyi/nemzeti szintű fejlesztési projektek esetében?

Fejlesztések és társadalmi részvétel

Melyek a társadalmi részvétel jó gyakorlatai a helyi/nemzeti fejlesztéspolitikai gyakorlatban? Hogyan befolyásolják ezek a helyi/nemzeti szintű fejlesztéseket, szakpolitikákat?

Egyetemek, közösségek, társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság

Mi az egyetemek szerepe a helyi és a tágabb közösség (társadalom) életében? Van az egyetemeknek szerepük napjaink legégetőbb kihívásainak, a társadalmi egyenlőtlenségeknek és a környezetileg fenntarthatatlan fejlődési folyamatoknak a kezelésében? Hogyan valósulhat ez meg?

Mátó Ágnes

 • Erőforrásintegráció vizsgálata a szervezetközi kapcsolatok nézőpontjából
 • Üzletimodell-fejlesztés
 • Stratégiaalkotási folyamatok értelmezése, vizsgálata kognitív nézőpontból

Dr. Megyeri Eszter

 • ERP, CRM and SCM kapcsolata
 • Logisztikai és termelési folyamatok hatékonyság vizsgálata

Méreiné Berki Boglárka

 • Szegénység, szegregáció és a helyi fejlesztési beavatkozások hatásai
  • Milyen sajátosságai vannak az olyan helyi fejlesztéseknek, amelyek mélyszegénységben vagy szegregált körülmények között élő közösségeket céloznak meg?
  • Milyen egyéb vonatkozásai lehetnek a szegénységnek és szegregációnak? Milyen nehézségek vagy épp beavatkozási pontok tárhatók fel ennek kapcsán?
  • A szegénység etnikai vonatkozásai, különös tekintettel a roma kérdésre
 • Fenntartható mobilitásmenedzsment, fenntartható városi mobilitásfejlesztés
  • Milyen új problémák jelentkeznek a városi közlekedés kapcsán és milyen válaszok adhatók erre?
  • Milyen esélyegyenlőségi kérdések merülnek fel a városi közlekedésfejlesztésre irányuló beavatkozások esetében?
 • Fenntartható turizmus
  • Milyen aspektusai vannak a turizmus-vendéglátásnak környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági értékek mentén?
  • Milyen helyi válaszok, megoldások, kísérletek (esettanulmányok) ismertek a fenntartható turizmus kapcsán?

Nádas Nikoletta

 • A felelősségteljes innováció gyakorlati megközelítése, konkrét módszerek bemutatásával, alkalmazásával
 • Az innovációk társadalmi hatásai, avagy hogyan befolyásolják életünket az egyes innovációs eredmények
 • Városfejlesztés innovatív eszközökkel
 • A feltörekvő technológiák problémái és menedzselése
 • Innovációk a 21. században

Dr. Nagy Benedek

 • Pszichológiai tényezők beépítése a fogyasztói döntés mikroökonómiai modelljébe
 • A racionális döntéshozatal korlátai
 • Az infláció és a fogyasztói árindex mérésének közgazdasági problémái
 • Ragadozó árképzés
 • A versenyjogi fúziókontroll közgazdaságtani megközelítése
 • Piaci dereguláció az európai légiközlekedésben
 • Felelősségteljes termelés profitabilitásának modellezése

Dr. Pelle Anita

 • A 2008-2013-as válság az EU-ban és az euróövezetben: kronológia; okok és következmények; EU- és tagállami szintű válságkezelés; összefüggések és eltérések a globális pénzügyi válság vonatkozásában
 • Az euróövezet perifériája: a monetáris unió gyenge láncszemeinek komplex problematikája; kihívások a (gazdasági) stabilitás, fejlődés és versenyképesség terén
 • A megszorítás mint válságkezelési stratégia: tanulságok, következmények, gazdasági és társadalmi hatások. Országtanulmányok
 • Versenyképesség az EU-ban; a belső versenyképességi szakadék
 • Németország az Európai Gazdasági és Monetáris Unióban
 • A közép-kelet-európai tranzíciós országok és különböző fejlődési pályáik; útjaik az EU-ba és az euróövezetbe. Országtanulmányok
 • A demográfiai tendenciák és az EU-n belüli migráció hatása a tagállamok gazdaságára: tények és kilátások
 • Munkanélküliség; fiatalkori munkanélküliség; sem nem foglalkoztatott, sem nem tanuló fiatalok (neither in employment, education or training, NEET); munkahelyteremtés nélküli növekedés az EU-ban
 • Az EU és az euróövezet (gazdasági) integrációjának mélyítése: megvalósíthatóság; jelenlegi helyzet; várható hatások

Dr. Prónay Szabolcs

 • A fogyasztók újdonságokhoz való viszonya, innováció adaptáció.
 • Fogyasztók önvezető járművekhez való attitűdjének vizsgálata.
 • Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata.
 • Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat.

Dr. Pusztai Bertalan

 • Kulturális erőforrások hasznosítása turisztikai fejlesztésekben
 • Interkulturális kommunikáció és turizmus

Rácz Tamás

 • Bank és tőkepiac
 • Monetáris és fiskális politika
 • Pénzügyi kultúra
 • Előrejelzések készítése, statisztikai, matematikai modellek alkalmazása, elemzések készítése az üzleti, gazdasági életben
 • Egyéb megbeszélt téma

Repisky Máté

 • Személyiségvonások és üzleti jelenségek kapcsolata (például: előnyös vállalkozói, vezetői, értékesítői tulajdonságok; személyiségtípusok munkahelyi konfliktusai és megoldásuk)
 • Motiváció és célok szerepe az üzleti életben (például: adott szakma választás vagy vállalkozásindítás motivációs háttere; munkatársak motiválása; eltérő szükségletekből fakadó munkahelyi ellentétek; célok kihívóságának vizsgálata)
 • Üzleti döntéseink háttere (például: célok, kulturális vagy épp kognitív torzítások és heurisztikák hatásai az üzleti szereplők döntéseire)
 • Megküzdés a stresszel és nehéz üzleti helyzetekkel
 • Vállalkozói kudarc (például: hogyan hat a vállalkozóra; mit tanul belőle; miként küzdi le a következményeit)
 • Fenntartható vállalkozástan kérdései (például: társadalmi vagy környezeti vállalkozások hazai helyzete, nehézségeik, erősségeik)

Dr. Révész Balázs

 • Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása
 • Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban
 • Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció?
 • Reklámhatékonyság
 • Online marketing – online ajánlórendszerek, collaborative filtering
 • Felsőoktatási intézmények marketingje

Dr. Sávai Marianna

 • Mitől fenntartható a fiskális politika? Mit jelent és hogyan mérhető a fiskállis fenntarthatóság? Törekszenek-e az országok a fiskális fenntarthatóság felé? Ha igen, milyen intézkedéseket tesznek? Mely intézmények segítik őket? Milyen típusai vannak a független fiskális intézményeknek? (szekunder adatok elemzése)
 • Az államadósság válságok vizsgálata. Miért alakulnak ki államadósság válságok? Mi jellemző rájuk? Hogyan menedzselhetők? Hogyan próbálják meg elkerülni őket az országok? (szekunder adatok elemzése)
 • A munkaerőpiac sajátosságainak vizsgálata.Területi különbségek a munkaerőpiacon. Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák vizsgálata. Munkanélküliség típusainak sajátosságai és megoldások a csökkentésükre. A szűkebb témaválasztástól függően lehet makro és egyéni szinten is vizsgálódni (primer vagy szekunder adatok elemzése)
 • Jóléti államok kihívásai a globalizálódó világban. A jóléti állam szerepének bemutatása. Demográfiai változások, idősödés valamint az egészségügyi- és nyugdíjrendszer kapcsolata. Intézményrendszerből adódó és azt érő kihívások. Technológiai fejlődés és az oktatási rendszer kapcsolata. Az állami ráfordítások elemzése. (elsősorban szekunder, de lehet primer adatelemzés is)
 • A közösségi finanszírozás. Mit jelent a közösségi finanszírozás? Mikor nyújt megoldást a vállalatok/egyének számára? Hogyan valósulhat meg? Hogyan segíti a kreatív iparágakban tevékenykedők forráshoz jutását? Mit kap cserébe a "befektető"? (elsősorban szekunder, de lehet primer adatelemzés is)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma

Dr. Schneider Klára

 • Kockázat, bizonytalanság. Biztosítási kockázatok. Katasztrófa kockázatok biztosítása és alternatív kezelési módjai
 • Kockázatkezelés. Kockázatáthárítás lehetőségei. Biztosítás jellegű és nem biztosítás jellegű kockázat áthárítások összehasonlító elemzése
 • Biztosítási piac bemutatása, elemzése. Válság hatása a biztosítási piacra és a tartalékok befektetésére
 • Életpálya pénzügyi tervezése
 • Életbiztosítások elemzése, lehet az életbiztosítási piac elemzés, mint megtakarítási forma. Lehet valamelyik ágazat bemutatása, elemzése
 • Életpálya szakaszokhoz megtakarítási formák vagy életbiztosítások kapcsolása
 • Nem élet biztosítások
 • Kockázatkezelés elmét és gyakorlat összekapcsolása valamelyik választott termék bemutatásán keresztül /példaként vállalkozói, lakossági szektor/
 • Ki lehet emelni valamelyik vállalkozói szektort, például az agrár szektort, itt a szektor költségviselése a biztosítási díj összefüggésén keresztül
 • Felelősségbiztosítások
 • Valamely ágazat és termékeinek bemutatása elméleti és gyakorlati összefüggésben
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás /kgfb/ fejlődése és a díjverseny elemzése. Díjverseny következménye a biztosítási ágazat szereplőire
 • A lakáscélú állami támogatás alakulása a rendszerváltozás előtt és rendszerváltozás után
 • Lakáspiac, a keresletre és a kínálatra ható tényezők elemzése
 • Deviza alapú lakossági hitelezés megjelenésének okai, következményei
 • Lakás takarékpénztárak
 • A lakossági jelzáloghitelezés alakulásának elemzése
 • Az agrár ágazat jelzáloghitelezésének problémái és megoldási lehetőségek
 • Jelzáloghitelezés és jelzáloglevél kibocsátás
 • A befektetési és fejlesztési bankok helye és szerepe a nemzetgazdaságban
 • A Magyar Fejlesztési Bank a különböző fejlődési szakaszokban hogyan látta el a feladatait
 • A Magyar Fejlesztési Bank tevékenységének ügyfél csoportonkénti értékelése
 • Az export állami támogatásának szükségessége. EXIMBANK és a MEHIB tevékenységének elemzése
 • Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak lakossági megtakarításban elfoglalt helyük. A pénztárak tevékenységének értékelése, kiemelten a befektetések alakulására
 • Egyes pénztári csoportok bemutatása és értékelése a főbb pénztári mutatók alapján
 • Pénzügyi kultúra főbb elemeinek kapcsolata a célirányos megtakarításokkal

Sikó Beáta

 • Marketingkommunikáció
 • Online marketingkommunikációs eszközök hatékonyságmérése
 • Online targetálási lehetőségek vizsgálata
 • Szemmozgáskövetésen alapuló vizsgálatok

Dr. Somosi Sarolta

 • A szellemi tulajdon védelme és a versenyszabályozás közös pontjai
 • A szabadalmak hatása az agráriumra
 • Agrárgazdaságtan, agrárpolitika
 • Az iparpolitika szerepének és koncepciójának alakulása
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Az európai gázpiaci liberalizáció eredményei, alakulása több szempontból vizsgálva
 • Az EU verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája
 • Választási kényszer az energiapolitikában - a fenntarthatóság, a versenyképesség és az ellátásbiztonság szempontjain keresztül

Szakáné Dr. Kanó Izabella

 • Területi elemzési módszerek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában (korábbi példák: Területi jövedelmi egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon, A gazdasági növekedés és természeti környezet állapotának összefüggései, Szegedi kistérség versenyképességi piramisa 2000-től napjainkig, Dél- Alföld turisztikai elemzése a szállásférőhelyek és a vendégéjszakák száma alapján, A humán tőke szerepe Magyarország vidéki járásainak versenyképességében, A hazai járások versenyképességének vállalati szempontú elemzése, Budapest és agglomeráció, lehetőség vagy kényszer a műszaki területen dolgozók számára)
 • Ökonometriai modellek alkalmazása valamely gazdasági-társadalmi jelenség vizsgálatában (korábbi példák: A nettó kereset befolyásoló tényezői Magyarországon, Pénzhelyettesítők, A humán tőke szerepe Magyarország vidéki járásainak versenyképességében, A hazai járások versenyképességének vállalati szempontú elemzése, Lakásárak befolyásoló tényezői a Dél-Alföld régióban, Megtakarítási struktúrák vizsgálata)

Tarjányi Margit

 • Emberi Erőforrás Gazdálkodás kérdései
 • Szervezetek fejlődése életciklus elméletek tükrében
 • Szervezet irányítás kérdései, vizsgálata
 • Üzleti modellek alkalmazása
 • Szervezetek közötti együttműködések vizsgálata
 • Vállalati értékalkotó folyamatok és értékláncok vizsgálata
 • Vállalati folyamatok javításának, újjáalakításának projektjei (BPR, Benchmarking)
 • Vállalati információs rendszerek működtetése
 • Egyéb vállalati működéshez és irányításhoz kapcsolódó téma

Török Réka Szabina

 • Városmarketing, városmárka kialakítása
 • Magyarországi nagyvárosok imázsának növelése
 • Élménymarketing eszközök alkalmazása a turizmus ill. a városmarketing keretei között
 • Élménymarketing a kulturális turizmusban
 • Múzeumi élmény, múzeumok látogatottságának növelése marketing eszközökkel

Tóth Balázs

 • Államháztartási számvitel:
  • 2014 államszámviteli reform és hatásai
  • Belső kontroll rendszerek az államháztartásban
 • Vezetői számvitel, kontrolling:
  • Vállalkozások számviteli információs rendszere
  • Belső kontroll rendszerek a vállalkozásoknál

Tóth Janka

 • Társadalmi vállalkozások működése, működésével kapcsolatos sajátosságok
 • Hibrid vállalkozások, kettős célrendszer
 • Társadalmi vállalkozások típusai, választott típus sajátosságai, hazai feltérképezése

Dr. Udvari Beáta

 • Segélyezés és innovációs teljesítmény
 • Konfliktusok gazdaságtana
 • Feltörekvő országok segélyezése (Arab donorok, BRICS országok, Kelet-Közép-Európa)
 • Segélyhatékonyság aktuális kérdései
 • Doing business at the base of the pyramid
 • Globális nevelés aktuális kérdései

 • Egyéb egyeztetett téma

Ujházi Tamás

 • Önvezető járművek, azok fogyasztói megítélése és -elfogadása
 • Szemmozgáskövetés
 • Marketing & könnyűzene
 • Marketing & fesztiválok
 • Egyészségügyi marketing
 • Gyógyszermarketing
 • Technológiaelfogadás vizsgálata az egészségügyben

Ván Hajlanka

 • Beszámolóelemzés egy vállalkozás példáján keresztül.

 • A számviteli információs rendszer felépítése vállalati példán keresztül.

 • A társaságok adózási kérdései.

 • Környezeti számvitel.

Varga János Zoltán

 • banki hitelezés hatása a reálgazdaságra
 • pénzhelyettesek használata és szerepük a pénzügyi rendszerben
 • termelékenység és gazdaságpolitika
 • ágens alapú mikro és makro modellek

Dr. Vas Zsófia

 • Vállalatok innovációs tevékenységének és teljesítményének elemzése és értékelése (primer kutatás révén, esettanulmány formájában, bármilyen termék vagy üzleti folyamat innovációt megvalósító vállalat tekintetében, akár olyan az innováció folyamatát befolyásoló jelenség együttes vizsgálatával, mint a digitalizáció)
 • Vállalati innovációs tevékenységek, innovációs célú együttműködések dinamikája és az azt korlátozó tényezők feltárása és értékelése (esettanulmány formájában, primer kutatás révén)
 • Kevésbé fejlett régiók gazdaságfejlesztési lehetőségeinek és kihívásainak vizsgálata (elsősorban szekunder adatelemzés révén, konkrét térség tekintetében)
 • Területi egyenlőtlenségek a digitalizáció korában: régiók közötti digitális szakadék feltérképezése és elemzése (elsősorban szekunder adatelemzés révén)
 • Vállalati szerveződések, ún. regionális klaszterek feltérképezése, működésének elemzése és értékelése (legjobb gyakorlatok feltérképezésével és bemutatásával, akár primer kutatás révén, esettanulmány formájában)
 • Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma
 • Analysis and evaluation of the innovative activity and performance of companies (through primary research, in the form of a case study, with regard to any product or business process innovation)
 • Exploration and evaluation of factors facilitating (e.g. digitalization) or hindering the innovation activities of companies (through primary research)
 • Territorial inequalities in the age of digitization: mapping and analysis of the digital divide between regions, especially in the case of less developed regions (primarily through secondary data analysis)

Dr. Vida György

 • A regionális versenyképesség és sikeresség gazdasági, társadalmi,valamint földrajzi sajátosságainak vizsgálata
 • Examining the economic, social and geographical characteristics of regional competitiveness and success
 • Turisztikai desztinációk versenyképességének és sikerességének átfogó elemzése
 • Comprehensive analysis of the competitiveness and success of tourist destinations
 • Régió és településmarketing esettanulmányok
 • Közösségi platformok (Pl.: Twitter, Instagram, Pinterest stb.) és a turisztikai térségek sikerességének összefüggései
 • Az Airbnb gazdasági, társadalmi és térbeli hatásainak és konfliktusainak vizsgálata
 • Hazai és nemzetközi nyilvánosan működő részvénytársaságok, vállalkozások fejlődésének és térbeli beágyazottságának vizsgálata
 • Bármely, előzetesen egyeztetett, szabadon választott téma

Dr. Vilmányi Márton

 • Szervezeti kompetenciák mérése és értékelése a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Szervezeti képességek jellege, forrása, jellemzői, felépítése, statikus vs. dinamikus képességek vizsgálata, szervezeti képességek feltárásának módszerei, összefüggései.
 • Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. Szervezetközi együttműködések észlelt sikerességét befolyásoló jellemzők. Szervezeti együttműködések átalakulása a technológiai fejlődéssel összefüggésben.
 • Hálózati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során. Hálózati kompetencia felépítése, egyéni és szervezeti kompetenciák megkülönböztetése. A hálózati kompetencia fejlődése. A hálózati kompetencia megjelenése business és non-business szervezeteknél.
 • Szervezeti folyamatok fejlesztésének lehetőségei: idővezérelt tevékenység alapú költségelemzés alkalmazása a folyamatfejlesztésben.
 • Üzleti modellezés: üzleti modellek kialakulása és átalakulása business és non-business szervezetekben.

Vizi Noémi

 • divatipar, digitalizáció megjelenése a divatiparban, divatipari termékek fogyasztása, fast fashion

Prof. Dr. Voszka Éva

 • Az állam és a verseny viszonyának egyes kérdései
 • A 2008-as válság hatásai a versenyfeltételek alakulására (Magyarország, Európai Unió ill. egyes tagországok)
 • Az állami versenykorlátozás módszerei (állami támogatások elosztásának szempontjai, eszközei, hatásai; nemzeti bajnokok teremtésének céljai és gyakorlata)
 • Az állami tulajdon kiterjesztése – nemzetközi és hazai tapasztalatok (indítékok, célok, módszerek, mikro-és makrogazdasági következmények – esettanulmányok, ország-tanulmányok)
 • Piacnyitás monopolizált szektorokban – elvek és magyarországi gyakorlat (például telekommunikáció, villamos energia ipar, posta…)
 • Tulajdonosváltások módszerei és hatásai egy-egy cég/ágazat esetében