Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak távoktatás tagozat

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management)
Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven); Pénzügy; Vállalkozásfejlesztés
A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatóink blokkrendszerben folytatják tanulmányaikat, a tanulási blokkokban lévő kurzusokat automatikusan, az oktató személyes közreműködése nélkül, autonóm módon online teljesítik. Egy-egy kurzus átlagosan 10-12 fejezetből, a fejezetek leckékből tevődnek össze. Minden a fejezet/lecke végén beadandó feladatot/tesztet/műhelymunkát szükséges megoldani. Egy kurzus akkor teljesül, ha a hallgató minden tesztet/beadandót elkészített, és azokat az oktató elfogadta.

Egy tanulási blokk felépítése
Egy tanulási blokk felépítése

Egy fejezet tanulási/feldolgozási időigénye átlagosan 40-45 perc.

A leckék elemei lehetnek:

 • egy tanári videó (általában 10-15 perc)
 • egy elektronikus dokumentum, szöveges tananyag (általában 4-5000 karakter)
 • egy prezentáció hangalámondással
 • egy feldolgozott folyamatábra, definíció vagy tétel/bizonyítás
 • egy esettanulmány

A leckéhez tartozó számonkérés lehet:

 • teszt jellegű zárt kérdéssor
 • megoldandó számítási feladat
 • esszé jellegű beadandó dolgozat
 • műhelymunka, esettanulmány megoldás

Az adott leckéhez tartozó feladat nem megfelelő megoldása esetén a hallgató nem tud továbbhaladni a kurzuson belül, illetve azt nem tudja lezárni. Amennyiben egy hallgató egy-egy leckét többszöri próbálkozásra sem tud lezárni, akkor biztosítjuk az oktatói vagy tutori segítséget.

Amennyiben a blokkon belüli kurzusokat a hallgató teljesítette (ez minden esetben online formában történik), utána a blokkzáró kurzussal zárul az adott blokkhoz kapcsolódó tanulmány, mely már jelenlétet igényel. A blokkzáró vizsga a megszerzett tudás alkalmazásáról szól, jellegét tekintve lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati példa (esettanulmány). A Blokkzáró vizsgát a kar által meghatározott blokkzáró időszakokban (január, május, szeptember) van lehetőség teljesíteni.

Egy tanulási blokk teljesítése
Egy tanulási blokk teljesítése

A képzés blokkok szerinti felépítése

A képzés blokkok szerinti felépítése

Képzési idő

A képzés 7 féléves, amely alatt teljesíteni kell a 12 hetes kötelező szakmai gyakorlatot.

Nyelvi követelmények

Az alábbi követelményeket az SZTE GTK Kari Tanácsa a 2023. február 23-i ülésén tárgyalta és fogadta el. A követelmények az elfogadás napjától érvényesek minden, az SZTE GTK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató számára. Az itt felsorolt nyelvi követelmények alól kizárólag azok a hallgatók mentesülnek, akik az abszolutóriumukat legkésőbb a 2023/2024 tanév I. félévében szerzik meg, valamint azok, akik az Nftv. 49.§ (8) bekezdése alapján a megfelelő igazolással rendelkező, fogyatékossággal élő hallgatók.


 • Alapkövetelmény: belső szóbeli vizsga (kritériumvizsga, 0 kredit, az abszolutórium kiadásának feltétele; a nyelvi blokk keretében kötelező tárgy) bizottság tagjai: IKI, céges képviselők, kari kollégák
 • A kritériumvizsgára egyénileg, vagy díjmenetesen elérhető nyelvi kurzus keretében lehet felkészülni. A nyelvórák online (szinkron formában), esti órákban lesznek.
 • Amivel az alapkövetelmény helyettesíthető / kiváltható (A hallgatónak kreditátviteli kérelmet kell beadnia az alapkövetelmény elfogadására.):
 • 1) angol nyelvből B2 C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga (vagy ennek megfelelő emelt szintű érettségi) +2 szakmai (Coursera) tárgy teljesítése angolul
  2) C1 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított általános nyelvvizsga
  3) legalább B2 szintű C (komplex) típusú akkreditált vagy honosított gazdasági nyelvvizsga
  4) munkahelyi igazolás, hogy rendszeresen napi legalább 4 órában gazdasági idegen nyelvet használ
  5) külföldön – nem magyar nyelven – tett érettségi
  6) külföldön élt és dolgozott, idegen nyelvet használva minimum fél évet az elmúlt 4 évben
A nyelvi követelményekről további információ a Tanulmányi Iroda munkatársaitól kérhető.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 210 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 185 és további 25 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

A diploma kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése
 • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés félévre számított összege, az első tanévben (önköltséges): 250.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban további információra, akár személyes tájékoztatásra van szüksége, kollégáink örömmel állnak rendelkezésére.

Felvételi és tanulmányi ügyek:

Bödő Kinga
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Képzés módszertana:

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor

Dékáni Hivatal
Oktatásszervező Iroda

OH határozatszám: 9.474-9/2005.
MAB határozatszám: 2016/1/VII/2/31.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *