Átjelentkezés

 • Átvétel általános szabályai
  • Átvételi kérelmet adhat be
   • az SZTE GTK hallgatója, aki megkezdett tanulmányait más szakon és/vagy tagozaton kívánja folytatni.
   • más felsőoktatási intézmény hallgatója, amennyiben a megkezdett tanulmányait a Szegedi Tudományegyem Gazdaságtudományi Karán kívánja folytatni.
  • Átvétel kizárólag azonos képzési területen belül kérhető. A képzési területek itt ellenőrizhetők: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
  • Átvétel azonos szintű képzések között kérhető. Ez alól kivétel az alapképzésről felsőoktatási szakképzésre történő átjelentkezés.
  • Átvétel kizárólag meglévő hallgatói jogviszony mellett lehetséges. A hallgatói jogviszonynak az átvétel teljes adminisztrációs folyamata alatt élőnek kell lennie. Tehát hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, elbocsátott hallgató átvételére nincs lehetőség.
  • Átvétel esetén a finanszírozási formák a következő szerint alakulnak:
   • SZTE GTK-n belüli szak- vagy tagozatváltás esetén a hallgató az eredeti szakjának/tagozatának finanszírozási formáját tovább tudja vinni. Ez alól kivétel a nappali tagozatról távoktatásra, valamint a távoktatás tagozatról nappali tagozatra történő váltás: e két esetben kizárólag önköltséges finanszírozási forma lehetséges.
   • Az SZTE GTK-n kívülről jövő hallgató esetén kizárólag önköltséges finanszírozási formára történő átvételre van lehetőség.
  • Pénzügy MSc hagyományos képzésen tanuló hallgatója legkésőbb a 2. féléves tanulmányai megkezdéséig adhat be átvételi kérelmet az SZTE GTK Pénzügy MSc duális képzésére. Az SZTE GTK Pénzügy MSc duális képzésén tanuló hallgatója bármelyik félévben átjelentkezhet a normál Pénzügy MSc képzésre.
  • Átvétel utáni kreditelismerés: az Nftv. 49. § (7) szerint a hallgatónak legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézmény adott képzésén köteles teljesíteni. Így a más intézményben megszerzett kreditek elismerésének maximális értékei:
   • Felsőoktatási szakképzés: 120 kreditből legfeljebb 80 kredit
   • Alapképzés: 210 kreditből legfeljebb 140 kredit
   • Mesterképzés: 120 kreditből legfeljebb 80 kredit
 • Az átvételi kérelem benyújtásának határideje, mellékletei
  • Benyújtás módja:
   • SZTE GTK-n belül: A Modulo rendszerben a „Tanulmányi Bizottság” c. kérvény kitöltésével kérhető átvétel, szakváltás. A kérelmet minden esetben indokolni kell.
   • SZTE GTK-n kívül: Kitöltött átjelentkezési kérelem és mellékleteinek benyújtásával.
  • Átvételi kérelemhez csatolandó (külsős hallgató átvételi kérelme esetén):
   • 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás,
   • Törzslap-kivonat vagy leckekönyv (hitelesített) másolata,
   • Átjelentkezési kérelem nyomtatvány
  • Átvételi kérelmek beadási határideje:
   • Őszi félévre: augusztus 15.
   • Tavaszi félévre: január 15.
   • Határidő elmulasztása esetén csak a tervezettet követő félévre van lehetőség az átvételre.
  • Az átvételi kérelmekről az SZTE GTK Tanulmányi Bizottsága dönt.
 • További átvételi szabályok frissen felvett hallgatók esetén („gólyák”, leendő elsőévesek)
  • Frissen felvett hallgatók esetén átvétel (szakváltás, tagozatváltás) kizárólag intézményen belül (SZTE GTK-n) van lehetőség, amennyiben azon szak felvételi pontszámát eléri a hallgató, amelyikre átvételét kéri. Amennyiben a felvételi pontszámot nem éri el, akkor az eredeti szakon 30 kredit teljesítése után tudja átvételét kérelmezni.
  • Leendő elsőévesek (friss gólyák) átvétele más intézményből nem lehetséges.
 • További átvételi szabályok legalább 2. féléves hallgatók esetén
  • Átvételi kérelem legalább 30 kredit megszerzése után nyújtható be. SZTE-n kívüli hallgató esetén alapképzés esetén további elvárás két lezárt félév.
  • Ha egy hallgató a 3. tárgyfelvételét és a maximálisan kihasználható vizsga nem teljesítését követően kíván szakot váltani, átvételi kérelmet nem nyújthat be.
  • Külföldi felsőoktatási intézményből történő átvételi kérelem esetén az oktatási dékánhelyettessel szükséges egyeztetni.
 • Az átvétellel kapcsolatban további információ kérhető: