Tehetséggondozók

Dr. Kovács PéterDr. Kovács Péter, a tábor szakmai felelőse, szervezője, statisztikus, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának docense, a statisztikai jártasság vizsgálatára létrehozott International Statistical Literacy Project magyarországi koordinátora, továbbá az egyetemi és kutatóintézeti nemzetközi munkacsoport vezetője. Tagja a Magyar és a Nemzetközi Statisztikai Társaságnak, az MTA Statisztikai Albizottságának titkára. Tagja a Kari Tanácsnak, a kar OTDK Bizottságának. A kar Gazdasági Bizottságának, valamint Habilitációs Bizottságának titkára. A GTK Tehetséggondozó Bizottságának elnöke. A statisztika területén kifejtett magas szintű oktatási, kutatási, valamint tudományos tevékenységének elismeréséül 2006 őszén Péter György-díjat kapott. Számos nagyobb kutatási projektben (Szociális és demográfiai változások Szeged lakótelepein, Életstílus alapú fogyasztói szegmentum-kutatás, Háztartások vízfogyasztásának vizsgálata, modellezése, repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek helyi gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata) vett részt statisztikusként. Emellett a középiskolások pénzügyi kultúráját vizsgáló kutatócsoport vezetője. PhD fokozatát 2008-ban szerezte. Publikációinak száma 60, konferencia előadásainak száma 30. Oktatási tapasztalata: 5 év közoktatásban és 12 év felsőoktatásban. 2002 óta félévente átlagosan 5 demonstrátor tevékenységét irányítja, emellett jelenleg 1 hallgató PhD témavezetője. Eddig OTDK-ra 3 hallgatót készített fel, akik egy-egy I., II, illetve III. helyezést értek el. Az általános és középiskolások számára szervezett nemzetközi statisztikai poszter készítő verseny hazai fordulójának szervezője 2011-ben és 2013-ban, illetve a 2009 őszén, Szegeden 220 fő részvételével rendezett statisztikai konferencia szervezőbizottságának vezetője volt. A 2013 májusában és 2013 áprilisában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője.

Dr. Kosztopulosz AndreászDr. Kosztopulosz Andreász, a tábor pénzügyi programjának egyik szakmai felelőse. 2000-ben végzett okleveles közgazdászként a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. 2006-ban védte meg doktori disszertációját, és summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. 2009-től a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetében egyetemi docens. Doktori értekezésének témája az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében volt. Rendszeresen jelennek meg publikációi kis- és középvállalkozások finanszírozása, kockázati tőke-finanszírozás, az informális kockázati tőke szerepe a legkisebb vállalkozások finanszírozásában, a finanszírozási kapcsolaton nyugvó vállalatközi együttműködések, innováció finanszírozás és vállalatértékelés, a lakosság pénzügyi kultúrája témákban. Egyetemi oktatóként többféle, a pénzügytan tárgykörébe tartozó alapozó és szakmai kurzust gondoz, és szerepet vállal a tananyagfejlesztésben. 2011. szeptembertől a Kar Gazdasági, valamint Távoktatás-fejlesztési Bizottságának tagja. 2012. márciustól a Gazdaságtudományi Tudományterületi Doktori Tanács titkára. 2002-től tagja a Kari Tanácsnak. Ebben a tanévben 1 demonstrátor tevékenységét irányítja, emellett jelenleg 1 hallgató PhD témavezetője. Pályafutása során 5 hallgatója nyert OTDK díjat, jelenleg 2 hallgató témavezetője. A 2013 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője, a pénzügyi kultúra kutatócsoport tagja.

Dr. Révész BalázsDr. Révész Balázs, a tábor marketing-menedzsment programjának egyik szakmai felelőse. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, doktori fokozatát 2011-ben szerezte. Kutatói munkája 1999-től elsősorban az információs technológia valamint a kapcsolatorientáció marketingre gyakorolt hatásának vizsgálatára irányul, melynek eredményeképpen mintegy kilenc könyv vagy könyvfejezet, öt folyóiratcikk, két felsőoktatási jegyzet, s számos konferenciakötetben megjelent publikáció született. Az idegen nyelven megjelent publikációinak száma tizenhat. 2009-ben a Journal of Business and Industrial Marketing dupla számának meghívott szerkesztője és egyik szerzője volt. Aktív szerepet vállal a Szegedi Tudományegyetem kari és az intézményi irányításában. 2002-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara Gazdasági Bizottságának és Kari Tanácsának tagja, 2004-től a Szegedi Tudományegyetem marketing és kommunikációs iroda vezetője, 2005-től marketing és kommunikációs igazgató. 2009-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar marketing mesterszakának képzésfelelőse, a kari Marketing Klub alapító tagja. Az általa oktatott tantárgyak: marketing, elektronikus kereskedelem, marketingkommunikáció, IT a marketingben, értékesítési politika, kis- és középvállalkozások gyakorlati marketingje, integrált marketingkommunikáció. Tizenhárom éves oktatói pályafutása során az Országos Tudományos Diákköri Konferencia keretében három első, a L’ORÉAL Brandstorm versenyen egy országos első és két harmadik, az Országos Média Diákversenyen egy harmadik helyezést elért dolgozat témavezetőjeként kapott elismerést. Emellett mintegy kétszáz főiskolai és egyetemi szintű szakdolgozat témavezetője volt. A 2013 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője, a pénzügyi kultúra kutatócsoport tagja.

Dr. Vilmányi MártonDr. Vilmányi Márton, a tábor marketing-menedzsment programjának egyik szakmai felelőse. 1999-ben végzett a József Attila Tudományegyetemen okleveles közgazdászként. PhD fokozatát 2009-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetemen Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájában. 2000 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézetében, jelenleg egyetemi docens. 2003-2011 között az egyetem stratégiai és minőségfejlesztési igazgatója volt, 2008-2011 között a Gazdaságtudományi Kar dékán helyettese, 2011. augusztustól dékánja. A Kari Tanács, illetve az Oktatási Bizottság tagja. Kutatási területe a kapcsolatmarketing és kapcsolatmenedzsment modellek és megoldások sajátosságainak feltárása a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Oktatott kurzusai a stratégiai menedzsment, az emberi erőforrás gazdálkodás, üzleti tervezés, business relationship management, közszolgálati és non-profit szervezetek menedzsmentje. Ebben a tanévben 1 demonstrátor tevékenységét irányítja. Pályafutása során 2 hallgatója nyert OTDK díjat.

Dr. Málovics GyörgyDr. Málovics György, a tábor környezetgazdaság, ökológiai lábnyom programjának egyik szakmai felelőse. Közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának docense, tagja a Magyar Regionális Tudományos Társaságnak, valamint az International Society for Ecological Economicsnak (ISEE). Póttagja a kar Kari Tanácsának, a kar Oktatási Bizottságának. A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak nappali és levelező tagozatának képzési felelőse. Számos nagyobb kutatási projektben (Maros- és Körös menti ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálata, részvételi akciókutatás helyi emberi jogok témában, környezeti igazságossági kutatás Magyarországon stb.) vett részt közgazdászként, társadalomkutatóként. PhD fokozatát 2010-ben szerezte. Oktatási tapasztalata: 10 év felsőoktatásban. 2002 szeptembere óta félévente átlagosan 1 demonstrátor tevékenységét irányítja, emellett jelenleg 1 hallgató PhD témavezetője. Eddig OTDK-ra 2 hallgatót és egy hallgatói csapatot készített fel, egy hallgató I., míg a másik hallgató, illetve a hallgatói csapat III. helyezést értek el.

Dr. Prónay Szabolcs, a tábor marketing-menedzsment programjának egyik szakmai felelőse. Diplomáját 2006-ban az SZTE GTK-n, míg doktori fokozatát 2011-ben szerezte az SZTE GTK Gazdaságpszichológia Doktori programjában. 2006 óta a kar Üzleti Tudományok Intézetének munkatársa. Oktatási tapasztalata 6 év, mely során marketing alapjai, fogyasztói magatartás, piackutatás, marketingkommunikáció, turisztikai marketing, divatmarketing kurzusokat tartott. Kutatási területei a vásárlói márkahűség vizsgálata, a fogyasztói magatartás és a márkaválasztás szociálpszichológiai vetületei, a személyiség és a fogyasztás kapcsolata, a fogyasztáson keresztül történő énképalakítás. A szegedi Marketing Klub (hallgatói klub) alapító tagja és szervezője. A Szabad Ötletek folyóirat rovatszerkesztője volt 2007-2008 között. Jelenleg 1 demonstrátor dolgozik irányítása mellett.

Dr. Nagy Benedek, 2002-ben szerzett okleveles közgazdász diplomát a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. 2003-tól tanársegéd az SZTE GTK Elméleti közgazdaságtani szakcsoportjában, és olyan alapozó tárgyak oktatásában vesz részt, mint mikroökonómia, makroökonómia (angol nyelven is), valamint elmélettörténet. Ezzel párhuzamosan megkezdte tanulmányait az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolájában is, 2013-ban sikeresen védte meg doktori értekezését.

Dr. Kincsesné Dr. Vajda BeátaVajda Beáta, a tábor pénzügyi programjának, illetve a nyitónap csapatépítő tréningjének egyik szakmai felelőse. Okleveles közgazdász, egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Számos külföldi és hazai tudományos konferencián tartott előadást, többek között az IAPNM (International Association of Public and Nonprofit Marketing), a IAREP (International Association for Research in Economic Psychology), a MOK (Marketing Oktatók Klubja) konferenciáin, és két alkalommal szervezett szimpóziumot a Magyar Pszichológiai Társaság éves konferenciáján. A Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Műhelyének titkára, e minőségében szervezi a Műhely félévente megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciáját. Emellett a 2011. novemberi "Scientific Management and ManagementScience Today" nemzetközi konferencia egyik főszervezője. Saját kutatása mellett intézeti és üzleti kutatásokban is részt vesz elméleti és empirikus munkát végezve, többek között az életstílus alapú fogyasztói szegmentum-kutatásban, tömegközlekedési szolgáltatók szolgáltatás-minőség vizsgálatában, repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek ügyféloldalának vizsgálatában. Oktatási tapasztalata: 6 év a felsőoktatásban, oktatási tevékenységébe előadások, szemináriumok, valamit tréningek tartása is beletartozik. Előbbiek közül saját kialakítású kurzusai a Kockázat-kommunikáció, valamint a Pénzpszichológia, amelyeket magyar és angol nyelven is tart. A tréningek jellemzően csapatépítő- és konfliktuskezelési témakörök köré épülnek. 2013 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője.

Farkas GergelyFarkas Gergely, a tábor pénzügyi programjának, illetve a nyitónap csapatépítő tréningjének egyik szakmai felelőse. Pszichológus, pszichológia tanár, az SZTE Közgazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő kutatási területe a családi vállalkozások helyzetének vizsgálata. Fő oktatási területét a tréning jellegű kurzusok, prezentációs gyakorlatok, kommunikációs gyakorlatok jelentik. Eddig egy OTDK-n induló csapatot készített fel 2011-ben, akik első helyezést értek el. Az Országos Esettanulmányi Versenyre felkészített csapata 2012-ben 2. helyezést ért el. A 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője.

Sápi Ákos, a tábor pénzügyi programjának egyik szakmai felelőse. Az Econventio Kerekasztal elnöke, a fiatalok pénzügyi kultúra fejlesztésének elkötelezettje. Az Econventio és a Gazdaságtudományi Kar közös pénzügyi kultúra kutatócsoportjának tagja, az Econventio teszt szellemi atyja. Rendszeresen részt vesz középiskolás pénzügyi tehetséggondozó napokon mind szervezőként, mind előadóként. Évente egy alkalommal nyári pénzügyi tábort rendez középiskolások részére, ahol a szervezők az Econventio tesztet legaktívabban kitöltő iskolák egy-egy csapatát látják vendégül.

Szakál Péter, közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának hivatalvezetője és fejlesztési projektmenedzsere, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói szolgáltatások és elektronikus ügykezelési rendszerének fejlesztésével megbízott munkacsoportjának tagja. Részt vesz a Humánmenedzsment tantárgy oktatásában, a CooSpace és MODULO rendszerek, valamint a Prezi prezentációs és csoportmunka eszköz munkavállalói képzésében. Kutatási területe a folyamatmenedzsment, szűkebben a közszolgáltatási ügyviteli folyamatok hatékonyságának statisztikai módszerekkel történő vizsgálata, optimalizálása.

Nagyné Szarka Marian a tábor adóismereti programjának egyik szakmai felelőse. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság vezető elemzője, trénere. 1993-ban végzett Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos tanári képesítéssel, illetve 1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakán szakközgazdaként. Részt vett többek között a Vállalkozó kompetenciák fejlesztése a közoktatásban (2013), a Családi életre nevelés (2012), Bűnmegelőzési (2009) képzéseken és APEH trénerképzésben (2007). Munkaköréhez tartozik kommunikációs, konfliktuskezelési, ügyfélkapcsolati, stresszoldó és problémamegoldó, valamint csapatépítő tréningek vezetése. A hivatali munka mellett 2007 óta oktatói feladatokat lát el A 2012/2013-as tanévtől három szegedi középiskolában (Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Vedres István Szakközépiskola, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) oktat Fazekasné Földházi Ágnessel adózási ismereteket, ahol elsősorban a szemléletformálásra helyezik a hangsúlyt az ismeretátadás mellett.

Fazekasné Földházi Ágnes a tábor adóismereti programjának egyik szakmai felelőse. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság belső ellenőre. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika- technika szakos tanári képesítéssel (1989) továbbá számítástechnika szakos tanári képesítéssel szerzett diplomát, illetve 1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakirányán végzett szakközgazdaként. Rendelkezik közigazgatási alapvizsgával (2001) és közigazgatási szakvizsgával is (2002). A 2012/2013-as tanévtől három szegedi középiskolában (Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Vedres István Szakközépiskola, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) oktat Nagyné Szarka Mariannal adózási ismereteket, ahol elsősorban a szemléletformálásra helyezik a hangsúlyt az ismeretátadás mellett.

Barnáné Horváth Melinda a tábor adónyomozói programjának egyik szakmai felelőse. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságán pénzügyőr főhadnagy, pénzügyi nyomozó, sajtóreferens. 2000-ben végzett a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán, megszerezve a mérlegképes könyvelői képesítést is. Rendelkezik adótanácsadói képesítéssel (2000), közigazgatási alapvizsgával (2001) és közigazgatási szakvizsgával vezetési ismeretek és adórendszer, adóigazgatás tantárgyakból (2002).