Bezár

Doktoranduszoknak

Doktori fokozatszerzés

Doktori fokozatszerzés

2014. november 18.
7 perc

A doktori fokozatszerzési eljárás menetéről az alább letölthető dokumentumokból lehet részletesen tájékozódni. A doktori fokozatszerzési eljárás komplex, időigényes folyamat, a doktoranduszoknak ennek megfelelően kell tervezniük.

Az eljárás számos lépésében a Doktori Iskola Tanácsa és a Tudományterületi Doktori Tanács bír döntési joggal, amely utóbbi ritkán (ügyrendje alapján évente kétszer) ülésező testület. A fokozatot az Egyetemi Doktori Tanács ítéli oda, amely évente kétszer ülésező testület. Ünnepélyes doktoravatás évente kétszer van a Szegedi Tudományegyetemen.

Letölthető dokumentumok

PhD fokozatot szereztek

Név Fokozat-
szerzés
éve
Cím
Botos József 2001 Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből)
Lakatos Judit 2001 A foglalkoztatás szinte az uniós csatlakozás tükrében
Pukli Péter 2001 A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra
Csillik Péter 2003 A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968 - 1998 között.
Mozsár Ferenc 2004 A közjavak magánkereslete
Kállay László 2005 Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly
Imreh Szabolcs 2006 Kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozások egy speciális formája
Kosztopulosz Andreász 2006 Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében
Lukovics Miklós 2007 A lokális térségek versenyképességének elemzése
Deák István 2007 A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban
Patik Réka 2007 A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről
Bajmócy Zoltán 2007 A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben
Halmosi Péter 2007 Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon
Majó Zoltán 2007 e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR
Kovács Péter 2008 A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A Petres-féle Red-mutató vizsgálata
Mihály Nikolett 2009 A hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között
Tóth László 2010 Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése
Irigység a posztszocialista társadalomban
Lippai László 2010 Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben
Kovács György 2010 Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok
Pelle Anita 2011 Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei
Prónay Szabolcs 2011 Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata
Szabó László 2012 A jóléti állam és a globalizáció
Kiss Gábor Dávid 2012 Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján
Udvari Beáta 2012 Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek
Somosi Sarolta 2012 Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei
Megyeri Eszter 2012 A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban
Szakálné Kanó Izabella 2012 Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján
Ván Hajnalka 2012 Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben
Gábor Tamás 2012 Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében
Nagy Bendek 2013 Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése
Hlédik Erika 2013 Termékjellemzők és preferenciák Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata
Kárpáti József 2013 Közigazgatási kontrolling: Új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében
Kincsesné Vajda Beáta 2013 Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben
Ács Attila 2014 Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján
Tessényi Judit 2014 Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben
Nagy Ágnes 2014 A családi napközi munkahelyteremtő szerepe, és hatása a női foglalkoztatásra
Vas Zsófia Boglárka 2014 Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél- Alföld régióban
Fenyővári Zsolt 2014 Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick
Imreh-Tóth Mónika 2014 Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében
Derecskei Anita 2015 Szervezeti kreativitás. A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében
Gébert Judit 2015 Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján
Kozma Gábor 2016 Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására
Kazár Klára 2016 A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével
Kovács Zsuzsanna Ilona 2016 Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban
Bodnár Gábor 2016 Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével
Ország Gáborné 2017 A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata
Martus Bettina 2017 Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban
Urbánné Mező Júlia Veronika 2017 Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban
Elekes Zoltán 2018 Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
Csoma Róbert 2019 Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége
Sávai Marianna 2019 A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága Az államadósságuk alakulása
Varga Bence István 2019 A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben
Czelleng Ádám 2020 The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View
Czékus Ábel 2020 A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések
Isaac Kwesi Ampah 2020 Capital flight and external borrowing in Sub-Saharan Africa: An investigation into relationships and implications
John Kibara Manyeki 2020 Microeconometric models of the livestock sector: A farm-level analysis of Southern rangelands of Kenya
Juhász Sándor 2020 Külföldi tulajdonú vállalatok, agglomerációs előnyök és tudásáramlás
Végh Marcell Zoltán 2020 Tanulságok az Európai Unió válságkezelésének vizsgálatából
Kéri Anita 2020 A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen
Kocsis Zalán 2020 Time-Variation in the Pricing of Country Fundamentals in Sovereign Credit Spreads
Juhász Judit 2020 A méltó emberi élet esélye - Univerzális és egyéni lehetőségek biztosítása a szegénység megszüntetéséért
Székelyhídi Katalin 2020 A külkereskedelem gravitációs modelljének alkalmazása Magyarország élelmiszer-gazdasági termékforgalmának vizsgálatában
Tóthné Téglás Tünde 2021 Frissdiplomásokkal szembeni munkaerőpiaci kompetenciaelvárások menedzsment szemléletű vizsgálata
Almási Anikó 2021 A vállalati identitás és az észlelt siker kapcsolata a KKV szektorban
Méreiné Berki Boglárka 2021 Korlát és menedék - Egy városi deszegregációs folyamat elemzése a társadalmi tőke vizsgálatán keresztül
Szobonya Réka 2021 Digitális pénzügyi szolgáltatások használata a lakosság körében – és ami mögötte van
Beyene Sisay Demissew 2021 External debt in heavily indebted poor countries:determinants, sustainability, channels, and impacts
Okwan Frank 2021 Examination of maternal mortality in Subsaharan Africa: Relationships and effects model assessment
Klutse Senanu Kwasi 2022 Developing and testing new measures of exchange market pressure in Sub-Saharan Africa
Lippai-Makra Edit 2022 A magyar közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók nem pénzügyi beszámolási gyakorlatának vizsgálata.
Timothy Yaw Aceampong 2022 Aid for Trade and the Middle-Income Trap
Tóth Balázs
2022 A 2014-es államszámviteli reform hatása a magyar önkormányzatok gazdálkodási gyakorlatára
Niftiyev Ibrahim 2023 Dutch disease-led de-industrialization in the Azerbaijan’s economy: analysis of the chemicals industry
Bui Thanh Trung 2023 Monetary policy: indicators and identification
Woldu Gabriel Temesgen 2023 Essays on fiscal policy: empirical evidence from SSA countries
Kerényi Ádám 2023 A pénzügyi rendszer ötvözése a digitális technológiával : - a hazai FinTech-ökoszisztéma bemutatása
Dancsik Bálint 2023 A háztartások helyzetének változása a magyar hitelpiacon a devizahitelezést követően
Lipták Lilla 2023 A külső referenciaárak hatása a fogyasztók árértékelésére és vásárlási döntésére
Repisky Máté 2023 Megküzdés a vállalkozói kudarccal – egy kvalitatív kutatás eredményei
Vusal Ahmadov 2023 Comparative analysis of the economic development in the post-socialist Visegrad and South Caucasia

A doktori értekezések elérhetők az SZTE Klebelsberg Könyvtár Repozitóriumában, illetve letölthetők az Országos Doktori Tanács honlapjáról, a „tervezett és megtörtént védések a doktori iskolában” linken.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek