Prof. Dr. Lengyel Imre - Önéletrajz

Név: Prof. Dr. Lengyel Imre születési év: 1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okl. matematikus (JATE, nappali tagozat, 1974-79)
 • okl. közgazdász (MKKE, ipari tervező-szervező szak, lev. tagozat, 1981-1986)
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • Egyetemi doktor (számítástudomány, JATE, 1983), disszertáció címe: „A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése”
 • Közgazdaságtudomány kandidátusa (MTA, 1995), disszertáció címe: „A lakossági megtakarítások és hitelek főbb regionális jellemzői Magyarországon”
 • Dr. habil (2004), SZTE Gazdaságtudományi Kar
 • MTA doktora (DSc) közgazdaságtudományból (2005), disszertáció címe: „Régiók versenyképessége és gazdasági fejlődése Magyarországon”
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997-2000
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba 1994-1997:

 • Általános statisztika
 • Regionális és település-gazdaságtan

SZTE GTK (korábban JATE), Szeged, 1997-től alap- és merterszakokon:

 • Regionális és városgazdaságtan
 • Regionális gazdaságfejlesztés
 • Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
 • Társadalomtudományi kutatások módszertana

SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában 2009-től:

 • Kutatásmódszertan
 • Regionális és városgazdaságtan
 • Regionális gazdaságfejlesztés

Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2011-től:

 • Regionális gazdaságfejlesztés

Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2010-től:

 • Regionális gazdaságfejlesztés
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1986-1993:
tudományos munkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja (Békéscsaba)
1994-1997:
főigazgatóhelyettes, tszv. főiskolai docens, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola (Békéscsaba),
1997-2004:
tszv. egyetemi docens, SZTE (korábban JATE) Gazdaságtudományi Kar, Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék
1999-2002:
dékánhelyettes, SZTE Gazdaságtudományi Kar
2004-től:
intézetvezető egyetemi tanár, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet (a Regionális Gazdaságfejlesztési szakcsoport vezetője)
2012-2016
Közgazdaságtani Doktori Iskola vezetője, SZTE Gazdaságtudományi Kar

Kutatási vezetőként a GTK-n irányított fontosabb tudományos kutatások (megbízó, cím):

 • OTKA T/022314 "A pénzügyi szféra térbelisége" (1997-1999)
 • DARFT "A kis- és középvállalkozások fejlesztésének operatív programja a Dél-Alföldön" (1999-2000)
 • GM "Az ipari parkok hálózatának új fejlődési pályára állítása" (2001-2002)
 • NKFP-2001 5/074/2001. "A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben" (2001-2005) (az MTA RKK által vezetett konzorciumban az 1. alprogram)
 • OTKA T38150 "Regionális és lokális gazdaságfejlesztés: versenyképesség, innováció, klaszterek" (2002-2003)
 • PHARE HU008-02-04: „Kis- és középvállalkozások fejlesztése” (2002-2003)
 • SZTE "A Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben" (2004-2005)
 • ROP-3.3.1.-05/1.-2005-08-0002/34. „Területfejlesztés a jövő generációja szemével” (2005-2007)
 • DARFT „A dél-alföldi régió gazdaságfejlesztési stratégiája” (2005)
 • TÁMOP 4.2.1. kutatási alprogram: „Új tudásintenzív vállalkozások ösztönzési lehetőségeinek elméleti megalapozása a Szegedi Tudományegyetemen” (2009-2011, alprogram vezetője)
 • TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012: „SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” (2011–2013, alprogram vezetője)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Lengyel I. – Varga A. 2018: A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai – helyzetkép és alapvető dilemmák. Közgazdasági Szemle, 65. évf. 5. szám, pp. 499-524.
  • Lengyel I. 2017: Competitive and uncompetitive regions in transition economies: the case of the Visegrad post-socialist countries. In Huggins, R. - Thompson, P. (eds): Handbook of Regions and Competitiveness. Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 398-415. (ISBN: 978 1 78347 500 1)
  • Lengyel I. – Vas Zs. – Szakálné Kanó I. – Lengyel B. 2017: Spatial differences of reindustrialization in a postsocialist economy: manufacturing in the Hungarian counties. European Planning Studies, vol. 25., no. 8., pp. 1416-1434. DOI: 10.1080/09654313.2017.1319467 (online: 2017. április 27.)
  • Lengyel I. 2015: Vágyak és realitások közt vergődve: A közgazdasági doktori képzésekről. Közgazdasági Szemle, 7-8. 819-834. o.
  • Lengyel I. – Rechnitzer J. 2013: Drivers of Regional Competitiveness in the Central European Countries. Transition Studies Review, vol. 20., issue 3., pp. 421-435.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Lengyel I. 2010: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • Lengyel I. 2009: Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged. In Varga A. (ed): Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Edward Elgar, Cheltenham- Northampton, pp. 322-349.
  • Lengyel I. 2004: The Pyramid Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary. Acta Oeconomica, 54 (3), pp. 323-342.
  • Lengyel I. – Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs.
  • Lengyel I. 1993: Development of local government finance in Hungary. In Bennett, R.J. (ed): Local Government in the New Europe. Belhaven Press, London, pp. 225-245.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Jelenlegi oktatásszervezés, felsőoktatási közélet:

 • GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola Tanácsának tagja (1999-), törzstagja (2007-)
 • GTK Tanácsának tagja (1997-től)
 • GTK Tudományos Bizottságának tagja (1999-től), elnöke (1999-2011)
 • GTK Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottság tagja (2013-tól)
 • SZTE Tudományos Tanács tagja (2006-tól)
 • Széchenyi István Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja (2009-től)
 • Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kari Doktori Tanács külső tagja (2014-től)

Korábbi oktatásszervezés, egyetemi közélet:

 • az SZTE Egyetemi Tanácsának tagja (2000-2003 és 2014-2016)
 • a GTK tudományos dékánhelyettese (1999-2002)
 • a GTK Gazdaságtudományi Doktori Tanács tagja (2005-2012), elnöke (2009-2012), titkára (1999-2002)
 • a GTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke (1999-2005)
 • MAB Gazdaságtudományi Bizottság tagja (2007-2010), MAB Társadalomtudományi Bizottságának tagja (2012-2018)
 • a GTK-n gazdálkodási szakon, egyetemi szinten a közszolgálati és nonprofit szakirány megszervezése és vezetése (1997-2001)
 • a GTK-n gazdálkodási szakon, egyetemi szinten a vállalkozásfejlesztési szakirány megszervezése és vezetése (2000-2011)
 • GTK-n a regionális és környezeti gazdaságtani mesterszak megszervezése és vezetése (2008-2013)
 • GTK-n a vállalkozásfejlesztés mesterszak megszervezése és vezetése (2013-2017)
 • SZTE Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács tagja (2013-2016)
 • SZTE Egyetemi Doktori Tanács tagja (2005-2016)
 • OTKA Közgazdaságtan, Jövőkutatás, Statisztika Bizottságának tagja (2011-2015)

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége, nemzetközi kapcsolatai:

 • az MTA IX. osztálya Regionális Tudományos Bizottság tagja (1991-től), elnöke (2008-2011), alelnöke (1999-2008)
 • az MTA közgyűlési képviselője (2013-2016, a IX. osztály képviseletében)
 • a Magyar Regionális Tudományi Társaság alapító tagja (2002), elnökségi tagja (2002-2017), alelnöke (2014-2017)
 • az MTA Szegedi Területi Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottság tagja (elődjének 1993-tól), elnöke (2008-tól)
 • az MTA Szegedi Területi Bizottsága elnökségi tagja (2014-től)
 • a Regional Science Association International tagja (1992-től)
 • a Regional Studies Association tagja (2002-től)
 • az International Geographical Union egyik munkabizottsága választott tagja (full member, Commission on Geography and Public Administration, 1992-96)
 • Tér és Társadalom szerkesztőbizottsági tagja (2004-től)
 • Területi Statisztika szerkesztőbizottsági tagja (2012-től)
 • Tér-Gazdaság-Ember szerkesztőbizottsági tagja (2012-től)
 • a GTK Közleményei szerkesztőbizottsági tagja (2000-től)
 • az Akadémiai Kiadó ’modern regionális tudomány’ szakkönyvtár elindítója és alkotó szerkesztője (2008-tól)

Témavezetőként irányított doktoranduszok (PhD) száma: 12 fő, eddig védett: 9fő OTDK Közgazdaságtudományi Szekcióban díjat nyert hallgatók száma 1999-től: 11 fő (hat I. díj, három II. díj, két III. díj)

Elismerések:

 • Főiskoláért Díj (1997), Békéscsaba
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997 - 2000)
 • Mestertanár aranyérem (OTDT, 2009)
 • Akadémiai Kiadó Nívódíja (2010)
 • OTDT Emlékérem (2011)
 • Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2015)
 • Akadémiai Díj (2016), MTA
 • Klebelsberge Kunó Díj (2016), SZTE

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

GTK Nyilt nap weblap 2023 dec

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara szeretettel meghívja az érdeklődő diákokat és szüleiket a kari Nyílt Napra 2023. december 18-án, amelyen megismerkedhetnek a 2024/2025-ös tanévben induló gazdasági képzéseinkkel.

Események

Rendezvénynaptár *

 • december 8.
  08:00 - 09:00
  Részletek hamarosan.
 • december 18.
  09:00 - 13:00
  Regisztrációköteles esemény lesz! Bővebb információk Facebook-on és a weboldalon lesznek közölve.
 • 2024. január 29.
  09:00 - 13:00
  Regisztrációköteles esemény lesz! Bővebb információk Facebook-on és a weboldalon lesznek közölve.