Tehetséggondozók

Dr. Kovács PéterDr. Kovács Péter, statisztikus, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának docense, a statisztikai jártasság vizsgálatára létrehozott International Statistical Literacy Project magyarországi koordinátora, továbbá az Egyetemi és Kutatóintézeti nemzetközi munkacsoport vezetője. Tagja a Magyar Statisztikai és a Nemzetközi Statisztikai Társaságnak, az MTA Statisztikai Albizottságának titkára. Tagja a Kari Tanácsnak, a kar OTDK Bizottságának. A kar Gazdasági Bizottságának, valamint Habilitációs Bizottságának titkára. A statisztika területén kifejtett magas szintű oktatási, kutatási, valamint tudományos tevékenységének elismeréséül 2006 őszén Péter György-díjat kapott. Számos nagyobb kutatási projektben (Szociális és demográfiai változások Szeged lakótelepein, Életstílus alapú fogyasztói szegmentum-kutatás, Háztartások vízfogyasztásának vizsgálata, modellezése, repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek helyi gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata) vett részt statisztikusként. Emellett a középiskolások pénzügyi kultúráját vizsgáló kutatócsoport vezetője. PhD fokozatát 2008-ban szerezte. Publikációinak száma 55, konferencia előadásainak száma 30. Oktatási tapasztalata: 5 év közoktatásban és 12 év felsőoktatásban. 2002 óta félévente átlagosan 5 demonstrátor tevékenységét irányítja, emellett jelenleg 1 hallgató PhD témavezetője. Eddig OTDK-ra 2 hallgatót készített fel, akik I, illetve III. helyezést értek el. Az általános és középiskolások számára szervezett statisztikai poszter készítő verseny szervezője, illetve a 2009 őszén, Szegeden 220 fő részvételével rendezett statisztikai konferencia szervezőbizottságának vezetője volt. A 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője.

Dr. Kosztopulosz AndreászDr. Kosztopulosz Andreász 2000-ben végzett okleveles közgazdászként a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. 2006-ban védte meg doktori disszertációját, és summa cum laude minősítéssel doktori fokozatot szerzett. 2009-től a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetében egyetemi docens. Doktori értekezésének témája az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében volt. Rendszeresen jelennek meg publikációi kis- és középvállalkozások finanszírozása, kockázati tőke-finanszírozás, az informális kockázati tőke szerepe a legkisebb vállalkozások finanszírozásában, a finanszírozási kapcsolaton nyugvó vállalatközi együttműködések, innováció finanszírozás és vállalatértékelés, a lakosság pénzügyi kultúrája témákban. Egyetemi oktatóként többféle, a pénzügytan tárgykörébe tartozó alapozó és szakmai kurzust gondoz, és szerepet vállal a tananyagfejlesztésben. 2011. szeptembertől a Kar Gazdasági, valamint Távoktatás-fejlesztési Bizottságának tagja. 2012. márciustól a Gazdaságtudományi Tudományterületi Doktori Tanács titkára. 2002-től tagja a Kari Tanácsnak. Publikációinak száma 47, konferencia előadásainak száma 16. Ebben a tanévben 1 demonstrátor tevékenységét irányítja, emellett jelenleg 1 hallgató PhD témavezetője. Pályafutása során 5 hallgatója nyert OTDK díjat, jelenleg 2 hallgató témavezetője. A 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője, a pénzügyi kultúra kutatócsoport tagja.

Dr. Révész BalázsDr. Révész Balázs a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, doktori fokozatát 2011-ben szerezte. Kutatói munkája 1999-től elsősorban az információs technológia valamint a kapcsolatorientáció marketingre gyakorolt hatásának vizsgálatára irányul, melynek eredményeképpen mintegy kilenc könyv vagy könyvfejezet, öt folyóiratcikk, két felsőoktatási jegyzet, s számos konferenciakötetben megjelent publikáció született. Az idegen nyelven megjelent publikációinak száma tizenhat. 2009-ben a Journal of Business and Industrial Marketing dupla számának meghívott szerkesztője és egyik szerzője volt. Aktív szerepet vállal a Szegedi Tudományegyetem kari és az intézményi irányításában is. 2002-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara Gazdasági Bizottságának és Kari Tanácsának tagja, 2004-től a Szegedi Tudományegyetem marketing és kommunikációs iroda vezetője, 2005-től marketing és kommunikációs igazgató. 2009-től a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar marketing mesterszakának képzésfelelőse, a kari Marketing Klub alapító tagja. Az általa oktatott tantárgyak: marketing, elektronikus kereskedelem, marketingkommunikáció, IT a marketingben, értékesítési politika, kis- és középvállalkozások gyakorlati marketingje, integrált marketingkommunikáció. Tizenhárom éves oktatói pályafutása során az Országos Tudományos Diákköri Konferencia keretében három első, a L’ORÉAL Brandstorm versenyen egy országos első és két harmadik, az Országos Média Diákversenyen egy harmadik helyezést elért dolgozat témavezetőjeként kapott elismerést. Emellett mintegy kétszáz főiskolai és egyetemi szintű szakdolgozat témavezetője volt. A 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője, a pénzügyi kultúra kutatócsoport tagja.

Dr. Vilmányi MártonDr. Vilmányi Márton 1999-ben végzett a József Attila Tudományegyetemen okleveles közgazdászként. PhD fokozatát 2009-ben szerezte meg a Pécsi Tudományegyetemen Gazdálkodástudományi Doktori Iskolájában. 2000 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézetében, jelenleg egyetemi docens. 2003-2011 között az egyetem stratégiai és minőségfejlesztési igazgatója volt, 2008-2011 között a Gazdaságtudományi Kar dékán helyettese, 2011. augusztustól dékánja. A Kari Tanács, illetve az Oktatási Bizottság tagja. Kutatási területe a kapcsolatmarketing és kapcsolatmenedzsment modellek és megoldások sajátosságainak feltárása a stratégiai menedzsment nézőpontjából. Oktatott kurzusai a stratégiai menedzsment, az emberi erőforrás gazdálkodás, üzleti tervezés, business relationship management, közszolgálati és non-profit szervezetek menedzsmentje. Publikációinak száma 51, konferencia előadásainak száma 20. Ebben a tanévben 1 demonstrátor tevékenységét irányítja. Pályafutása során 2 hallgatója nyert OTDK díjat, jelenleg 1 hallgató témavezetője.

Dr. Málovics GyörgyDr. Málovics György, közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának docense, tagja a Magyar Regionális Tudományos Társaságnak, valamint az International Society for Ecological Economicsnak (ISEE). Póttagja a kar Kari Tanácsának, a kar Oktatási Bizottságának. A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak nappali és levelező tagozatának képzési felelőse. Számos nagyobb kutatási projektben (Maros- és Körös menti ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálata, részvételi akciókutatás helyi emberi jogok témában, környezeti igazságossági kutatás Magyarországon stb.) vett részt közgazdászként, társadalomkutatóként. PhD fokozatát 2010-ben szerezte. Publikációinak száma 51, konferencia előadásainak száma 31. Oktatási tapasztalata: 10 év felsőoktatásban. 2002 szeptembere óta félévente átlagosan 1 demonstrátor tevékenységét irányítja, emellett jelenleg 1 hallgató PhD témavezetője. Eddig OTDK-ra 2 hallgatót és egy hallgatói csapatot készített fel, egy hallgató I., míg a másik hallgató, illetve a hallgatói csapat III. helyezést értek el.

Dr. Prónay Szabolcs diplomáját 2006-ban az SZTE GTK-n, míg doktori fokozatát 2011-ben szerezte az SZTE GTK Gazdaságpszichológia Doktori programjában. 2006 óta a kar Üzleti Tudományok Intézetének munkatársa. Oktatási tapasztalata 6 év, mely során marketing alapjai, fogyasztói magatartás, piackutatás, marketingkommunikáció, turisztikai marketing, divatmarketing kurzusokat tartott. Kutatási területei a vásárlói márkahűség vizsgálata, a fogyasztói magatartás és a márkaválasztás szociálpszichológiai vetületei, a személyiség és a fogyasztás kapcsolata, a fogyasztáson keresztül történő énképalakítás. Lektorált hazai publikációk száma: 6, míg lektorált nemzetközi publikációk száma: 9. Konferencia előadásainak száma: 15. A szegedi Marketing Klub (hallgatói klub) alapító tagja és szervezője. A Szabad Ötletek folyóirat rovatszerkesztője volt 2007-2008 között. Jelenleg 1 demonstrátor dolgozik irányítása mellett.

Dr. Kiss Gábor DávidKiss Gábor Dávid, közgazdász, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Gazdasági Kapcsolatok Intézetének tanársegédje. 2007-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán okleveles közgazdászként. 2007-től a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájának ösztöndíjas PhD-hallgatója, 2010-ben tett doktori szigorlatot. 2012 júniusában védi meg doktori disszertációját. Elismerését jelzi a Budapesti Értéktőzsde – Kochmeister-díja (2007-2008), OTDK 1. díj (2007), Magyar Szabadalmi Hivatal ösztöndíjasa (2007), EU Institute in Japan, Kansai vendégkutatója (2012). Fő kutatási területei a tőkepiaci fertőzések kialakulása extrém árfolyam ingadozások során Kelet-közép Európában, ezek modellezhetősége GARCH modellek és dinamikus feltételes korreláció segítségével Matlabban, többpilléres nyugdíjrendszerek és szuverén alapok (SWF) Kelet- Közép Európában és Oroszországban, a magyar pénzügyi közvetítőrendszer megfelelése a MiFID normáinak, a pénzügyi kultúra vizsgálata. Az általa oktatott tárgyak témaköre a nemzetközi pénzügyek és a pénzügyi idősor elemzés témakörét fedi át. Több éve részt vesz vietnámi tisztségviselők oktatási programjában. 2011. szeptembertől a Kar Külső Kapcsolatok Bizottságának titkára, 2009-től a kari International Week szervezője. A középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérését végző kutatócsoport tagja. Publikációinak száma 27, konferencia előadásainak száma 25. 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője, a pénzügyi kultúra kutatócsoport tagja.

Dr. Kincsesné Dr. Vajda BeátaVajda Beáta, okleveles közgazdász, egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Számos külföldi és hazai tudományos konferencián tartott előadást, többek között az IAPNM (International Association of Public and Nonprofit Marketing), a IAREP (International Association for Research in Economic Psychology), a MOK (Marketing Oktatók Klubja) konferenciáin, és két alkalommal szervezett szimpóziumot is a Magyar Pszichológiai Társaság éves konferenciáján. A Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Műhelyének titkára, e minőségében szervezi a Műhely félévente megrendezésre kerülő doktorandusz konferenciáját. Emellett a 2011. novemberi "Scientific Management and ManagementScience Today" nemzetközi konferencia egyik főszervezője. Saját kutatása mellett intézeti és üzleti kutatásokban is részt vesz elméleti és empirikus munkát végezve, többek között az életstílus alapú fogyasztói szegmentum-kutatásban, tömegközlekedési szolgáltatók szolgáltatás-minőség vizsgálatában, repterekhez kapcsolódó fejlesztési projektek ügyféloldalának vizsgálatában. Oktatási tapasztalata: 6 év a felsőoktatásban, oktatási tevékenységébe előadások, szemináriumok, valamit tréningek tartása is beletartozik. Előbbiek közül saját kialakítású kurzusai a Kockázat-kommunikáció, valamint a Pénzpszichológia, amelyeket magyar és angol nyelven is tart. A tréningek jellemzően csapatépítő- és konfliktuskezelési témakörök köré épülnek. 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője.

Gébert Judit, PhD hallgató, 2010 óta a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájának a hallgatója. Okleveles közgazdászként végzett Szegeden, a Gazdaságtudományi Karon és 2011-ben filozófia mesterszakos diplomát is szerzett. Doktori disszertációját a képességszemlélet alkalmazási lehetőségeiből írja. Több kutatási projektben is részt vett (például: Baross Gábor Program, Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program), ahol a jóléti indikátorok elméleti megalapozásával valamint ember és környezet viszonyának empirikus modellezésével foglalkozott. Publikációinak száma hat, konferencia-előadásainak száma hét. 2009-től aktív tagja a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumnak, amelynek munkáját előadások, kurzusok és konferenciák szervezésével segíti. 2010-ben szegedi koordinátora volt az „Egy-Kör Egyetemisták és főiskolások országos környezettudatossági vetélkedőjének”. 2011-től tagja a Human Development and Capability Association-nek. 2010 ősze óta PhD hallgatóként oktat elméleti közgazdaságtant és környezet-gazdaságtant.

Farkas GergelyFarkas Gergely, pszichológus, pszichológia tanár, az SZTE Közgazdaságtudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő kutatási területe a családi vállalkozások helyzetének vizsgálata. Publikációinak száma 2, konferencia előadásainak száma 8. Fő oktatási területét a tréning jellegű kurzusok, prezentációs gyakorlatok, kommunikációs gyakorlatok jelentik. Eddig egy OTDK-n induló csapatot készített fel 2011-ben, akik első helyezést értek el. Az Országos Esettanulmány Versenyre felkészített csapata 2012-ben 2. helyezést ért el. A 2012 májusában középiskolások számára rendezett játékos pénzügyi nap egyik szervezője.