Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont szakdolgozat témajavaslatai

Dr. Bajmócy Zoltán

Igazságos és fenntartható városfejlesztési folyamatok

E tág téma különböző módokon közelíthető meg (egy adott város/program mélységi elemzése;

a különböző városok/országok összehasonlító elemzése; elméleti vagy empirikus fókusz stb.), emellett különböző témák során, pl.:

 • A szegénység és a szegénység enyhítése

  Hogyan kezelhető a szegénység? Mit tesznek a városok a szegénység elleni küzdelemben?

 • Fejlődés a marginalizáltakért

  Hogyan lehet igazságos a helyi fejlesztés (figyelembe véve a nemi egyenlőséget, fogyatékos emberek, kisebbségek stb. helyzetét).

 • Részvétel és az alulról építkező kezdeményezések ereje

  Az állampolgári részvétel ígéretes módjai a fejlesztési döntéshozatal során, deliberatív/részvételi technikák elemzése, állampolgárok által vezetett fejlesztési kezdeményezések.

 • Degrowth

  A fejlődés túlmutat a növekedésen. Városi fenntarthatósági kérdések kezelése a mai növekedésközpontú gondolkodáson túl. Alternatív helyi stratégiák (pl. „degrowth” „transition movement”, „slow movement”, a helyi valuta, a feltétel nélküli alapjövedelem, a közösségi gazdálkodás, helyi közösségi kertek, a helyi energiarendszerek és azok relevanciája a helyi fejlesztés szempontjából).

Dr. Gébert Judit – Dr. Juhász Judit társvezetésben

A hallássérült fiatal polgárok társadalmi befogadásának és aktív állampolgárságának pozitív ösztönzői (Hosszabb távú együttműködésre is várjuk a jelentkezőket.)

 • A kutatás célja, hogy gyakorlatban is alkalmazható tudást fejlesszünk a hallássérült fiatal polgárok társadalmi inklúziójának pozitív ösztönzőiről, és arról, hogy hogyan hozzunk létre társadalmi változást a fiatal polgárok aktív együttműködésével.
 • Továbbá, hogy feltérképezze, hogy hallássérült fiatal felnőttek hogyan értékelik a saját szubjektív jóllétüket és milyen kihívásokkal néznek szembe az önálló felnőtté válás időszakában.
 • Ösztönözze a hallássérült fiatalokat az autonóm élet vezetésére.
 • Összekösse a helyi szereplőket az úgynevezett Valóság Laborban (Living Lab).
 • Új kvalitatív kutatásmódszereket fejlesszen, amelyek adekvátak a hallássérült fiatalokkal történő részvételi kutatások során.
 • Hozzájáruljon a hátrányos helyzetű, jelen esetben hallássérült fiatalok számára is befogadó társadalom alakításához.

Feminista közgazdaságtan

A gazdasági növekedésre építő mainstream közgazdasági szemléletek napjaink egyik feltörekvő alternatívája a feminista közgazdaságtan alternatív közgazdasági megközelítése.

 • A kutatás során vizsgálható a feminista közgazdaságtan elméleti koncepciója, a jóllétre és társadalmi működésre vonatkozó meglátásai.
 • Ezen felül vizsgálható a feminista közgazdaságtan gyakorlati megnyilvánulása közösségi kezdeményezések, társadalmi innovációk, közösségi tudomány (citizen science) és a társadalmi inklúzió más társadalmi projektjei kapcsán (youth citizen social science).

Dr. Gébert Judit

Feltétel nélküli alapjövedelem
A feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatban több fontos kérdés is szóba kerülhet.

 • Finanszírozható-e és ha igen, akkor hogyan? Relatíve mennyire drága a jelenlegi jóléti juttatásokhoz képest?
 • Egy ilyen szociálpolitikai eszköz hogyan alakítaná át a társadalom struktúráját, a társadalom berendezkedéséről alkotott elképzeléseinket? Úgy, mint: mi a munka, ki felelős a szegénységért, milyen jóléti juttatások illetnek meg valakit, szükség van-e teljes foglalkoztatásra stb.?
 • Milyen tanulságul szolgálnak az alapjövedelem kísérletek gazdagabb és szegényebb országokban?

Gazdasági növekedés és környezet
Kutatási kérdések:

 • hozzájárul-e a gazdasági növekedés a jobb környezetminőséghez és az emberi fejlődéshez?
 • Milyen kapcsolat van az egy főre eső reáljövedelem növekedése és a környezet állapota, valamint a társadalom fejlettsége között? Mikor mondhatjuk, hogy egyik ország fejlettebb, mint a másik?
 • Hogyan tudjuk mérni az emberi fejlődést? Milyen irányokat kellene a döntéshozatalnak követnie, ha elő akarja segíteni az emberi fejlődést? A témát egyaránt lehet helyi, országos, vagy globális szinten vizsgálni.

Nők szerepe a gazdasági fejlődésben.
Az ENSZ szerint a nemek közötti egyenlőtlenség az egyik legkomolyabb kortárs probléma. Ez az egyenlőtlenség több oldalról is kapcsolódik a közgazdaságtanhoz. Például:

 • Milyen okokra vezethető vissza a nemek közötti egyenlőtlenség a munkaerőpiacon?
 • Milyen gazdaságpolitikai beavatkozások csökkentik, vagy éppenséggel növelik a nemek közötti egyenlőtlenséget?
 • Milyen országok közötti különbségek figyelhetők meg a témában?
 • Milyen fejlesztési projektek tudják a legjobban segíteni a nők szerepét a fejlesztésben?

Szabadon választható, egyéb megbeszélt téma.

Juhász Judit

Képességszemlélet és emberi fejlődés – jóllét és szegénység

Az Amartya Sen és Martha Nussbaum nevéhez köthető képességszemlélet képzi a globális helyzetet rendszeres időközönként bemutató, az emberi fejlődésről szóló ENSZ−Jelentés inspirációját és alapját és az emberi fejlődés elméletének alapját is. Az emberi fejlődés elméletében a fejlődés az emberek szabadságának, választási lehetőségeinek bővülését jelenti. Vonatkozhat az emberek jóllétére, a teljes élet megélésének lehetőségére minden egyes ember számára. E szemléletben nem azért csökkentjük a szegénységet, hogy a növekedést elősegítsük, hanem önmagában az emberek jobb életéért.

 • A kutatás során vizsgálható az elmélet fejlődése, a jólléttel, szegénységgel vagy más központi társadalmi jelenséggel kapcsolatos aktuális alkalmazási lehetőségei.
 • Vizsgálható továbbá elméleti és gyakorlati síkon – elsősorban a közösségi kezdeményezések, társadalmi innovációk, közösségi tudomány (citizen science) művelése során, a társadalmi inklúzió, esélyegyenlőség témakörei kapcsán.
 • Különösen érdekes, ha a fenti gyakorlatok hallgatói kezdeményezéshez, megvalósításhoz vagy (fiatal) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok aktív állampolgárságához köthetők (youth citizen social science).

Autonómia és paternalizmus

Vizsgálható a service learning elmélete és gyakorlati módszere, a módszer megjelenése és alkalmazási köre az egyetemen (Közösségi önkéntesség) vagy egyetemhez köthető más közösségi szolgálat. A kutatás során segítő kérdések lehetnek mások mellett:

Service learning és társadalmi inklúzió (social inclusion)

Vizsgálható a service learning elméleti koncepció és módszere. A módszer megjelenése és alkalmazási köre az egyetemen. Vizsgálható a Közösségi önkéntesség kurzus, mint esettanulmány. A kutatás során segítő kérdések lehetnek mások mellett:

 • Melyek a service learning (vagy más közösségi szolgálat) alkalmazásának lehetőségei és akadályai?
 • Milyen viszonyban állnak a hallgatók elvárásai és igényei a civil társadalom elvárásaival és igényeivel?
 • Melyek a service learning módszer továbbfejlesztésének lehetőségei?
 • Milyen viszonyban áll a service learning módszere a közösségi kezdeményezések, társadalmi innovációk, állampolgári vagy közösségi tudomány (citizen science) művelésével, a társadalmi inklúzió, esélyegyenlőség vagy a társadalmi részvétel témaköreivel?

Alternatív kutatásmódszertan

Alternatív – elsősorban kvalitatív kutatási módszerekhez köthető – kutatásmódszertant, pl. művészetalapú kutatási módszereket (többnyire kiegészítőleg) alkalmazni kívánó hallgatók jelentkezhetnek elsősorban a fenti témakörök vizsgálata kapcsán.

Dr. Málovics György

Fejlődés, települések, természeti környezet

A kérdés megközelíthető átfogó szemléletben, vagy egy specifikus, adott gyakorlatra/szempontra fókuszálva, például:

 • alacsony jövedelmű és magas jövedelmű vidéki vagy városi helyek fenntarthatósági jó gyakorlatai; vagy
 • települések környezeti problémái és konfliktusai és azok megoldási lehetőségei.

Fejlődés, települések, marginalizáció, szegénység, egyenlőtlenségek

Felmerülő kérdések:

 • Hogyan befolyásolják a fejlesztési projektek a szegény/marginalizált közösségeket/társadalmi csoportokat?
 • Melyek a fejlesztések egyenlőtlenségeket érintő hatásai? Melyek az inkluzív fejlesztés jó gyakorlatai? (Olyan fejlesztések, amelyek támogatják a szegényeket/marginalizáltakat.)

A környezeti igazságosságot célzó fejlesztések

Melyek a környezeti igazságosságot támogató folyamatok/projektek (amelyek mind a generációkon belüli, mind a generációk közötti egyenlőséget, mind a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontját figyelembe veszik)? Vannak konfliktusok/feszültségek a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság szempontjai, hatásai között a helyi/nemzeti szintű fejlesztési projektek esetében?

Fejlesztések és társadalmi részvétel

Melyek a társadalmi részvétel jó gyakorlatai a helyi/nemzeti fejlesztéspolitikai gyakorlatban? Hogyan befolyásolják ezek a helyi/nemzeti szintű fejlesztéseket, szakpolitikákat?

Egyetemek, közösségek, társadalmi felelősségvállalás, fenntarthatóság

Mi az egyetemek szerepe a helyi és a tágabb közösség (társadalom) életében? Van az egyetemeknek szerepük napjaink legégetőbb kihívásainak, a társadalmi egyenlőtlenségeknek és a környezetileg fenntarthatatlan fejlődési folyamatoknak a kezelésében? Hogyan valósulhat ez meg?

Méreiné Berki Boglárka

 • Szegénység, szegregáció és a helyi fejlesztési beavatkozások hatásai
  • Milyen sajátosságai vannak az olyan helyi fejlesztéseknek, amelyek mélyszegénységben vagy szegregált körülmények között élő közösségeket céloznak meg?
  • Milyen egyéb vonatkozásai lehetnek a szegénységnek és szegregációnak? Milyen nehézségek vagy épp beavatkozási pontok tárhatók fel ennek kapcsán?
  • A szegénység etnikai vonatkozásai, különös tekintettel a roma kérdésre
 • Fenntartható mobilitásmenedzsment, fenntartható városi mobilitásfejlesztés
  • Milyen új problémák jelentkeznek a városi közlekedés kapcsán és milyen válaszok adhatók erre?
  • Milyen esélyegyenlőségi kérdések merülnek fel a városi közlekedésfejlesztésre irányuló beavatkozások esetében?
 • Fenntartható turizmus
  • Milyen aspektusai vannak a turizmus-vendéglátásnak környezeti és/vagy társadalmi fenntarthatósági értékek mentén?
  • Milyen helyi válaszok, megoldások, kísérletek (esettanulmányok) ismertek a fenntartható turizmus kapcsán?

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *