Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak távoktatás tagozat

A képzés adatai

Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése:
Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
(A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration and Management)
Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után:
Marketing; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven); Pénzügy; Vállalkozásfejlesztés
A képzés célja:
Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A távoktatás tagozat képzési jellemzői

A hallgatóink blokkrendszerben folytatják tanulmányaikat, a tanulási blokkokban lévő kurzusokat automatikusan, az oktató személyes közreműködése nélkül, autonóm módon online teljesítik. Egy-egy kurzus átlagosan 10-12 fejezetből, a fejezetek leckékből tevődnek össze. Minden a fejezet/lecke végén beadandó feladatot/tesztet/műhelymunkát szükséges megoldani. Egy kurzus akkor teljesül, ha a hallgató minden tesztet/beadandót elkészített, és azokat az oktató elfogadta.

Egy tanulási blokk felépítése
Egy tanulási blokk felépítése

Egy fejezet tanulási/feldolgozási időigénye átlagosan 40-45 perc.

A leckék elemei lehetnek:

 • egy tanári videó (általában 10-15 perc)
 • egy elektronikus dokumentum, szöveges tananyag (általában 4-5000 karakter)
 • egy prezentáció hangalámondással
 • egy feldolgozott folyamatábra, definíció vagy tétel/bizonyítás
 • egy esettanulmány

A leckéhez tartozó számonkérés lehet:

 • teszt jellegű zárt kérdéssor
 • megoldandó számítási feladat
 • esszé jellegű beadandó dolgozat
 • műhelymunka, esettanulmány megoldás

Az adott leckéhez tartozó feladat nem megfelelő megoldása esetén a hallgató nem tud továbbhaladni a kurzuson belül, illetve azt nem tudja lezárni. Amennyiben egy hallgató egy-egy leckét többszöri próbálkozásra sem tud lezárni, akkor biztosítjuk az oktatói vagy tutori segítséget.

Amennyiben a blokkon belüli kurzusokat a hallgató teljesítette (ez minden esetben online formában történik), utána a blokkzáró kurzussal zárul az adott blokkhoz kapcsolódó tanulmány, mely már jelenlétet igényel. A blokkzáró vizsga a megszerzett tudás alkalmazásáról szól, jellegét tekintve lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati példa (esettanulmány). A Blokkzáró vizsgát a kar által meghatározott blokkzáró időszakokban (január, május, szeptember) van lehetőség teljesíteni.

Egy tanulási blokk teljesítése
Egy tanulási blokk teljesítése

A képzés blokkok szerinti felépítése

A képzés blokkok szerinti felépítése

Képzési idő

A képzés 7 féléves, amely alatt teljesíteni kell a 12 hetes kötelező szakmai gyakorlatot.

A záróvizsgára bocsátás feltétele

Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásához 210 kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke 185 és további 25 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése.

A diploma kiadásának feltétele

 • Sikeres záróvizsga teljesítése
 • • Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www.nyak.hu címen.

A jelentkezés módja

Jelentkezni elektronikus úton lehet február 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon, illetve a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató című kiadványból tájékozódhat.

Fizetendő díjak

A költségtérítés félévre számított összege, az első tanévben (önköltséges): 200.000,- Ft

A további tanévekben a költségtérítés összege legfeljebb az előző tanévben megállapított költségtérítésnek a Központi Statisztikai Hivatal által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindexszel növelt összege lehet.

Bővebb információ

Amennyiben a képzéssel kapcsolatban további információra, akár személyes tájékoztatásra van szüksége, kollégáink örömmel állnak rendelkezésére.

Felvételi és tanulmányi ügyek:

Bödő Kinga
tanulmányi előadó

Dékáni Hivatal
Tanulmányi Iroda

Képzés módszertana:

Farkas Zsóka
oktatási koordinátor

Dékáni Hivatal
Oktatásszervező Iroda

OH határozatszám: 9.474-9/2005.
MAB határozatszám: 2016/1/VII/2/31.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Hetesi Erzsébet

Egy Tolna megyei pici faluban, Majoson születtem, de Baranyában, Mágocson nőttem fel, ott jártam általános iskolába, majd miután megnyertem egy megyei matematika versenyt, középiskolás koromban Pécsre kerültem matematika-fizika tagozatra.

Események

Rendezvénynaptár *