Prof. Dr. Lengyel Imre - Önéletrajz

Név: Prof. Dr. Lengyel Imre születési év: 1954
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:
 • okl. matematikus (JATE, nappali tagozat, 1974-79)
 • okl. közgazdász (MKKE, ipari tervező-szervező szak, lev. tagozat, 1981-1986)
tudományos fokozat:
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:
 • Egyetemi doktor (számítástudomány, JATE, 1983), disszertáció címe: „A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése”
 • Közgazdaságtudomány kandidátusa (MTA, 1995), disszertáció címe: „A lakossági megtakarítások és hitelek főbb regionális jellemzői Magyarországon”
 • Dr. habil (2004), SZTE Gazdaságtudományi Kar
 • MTA doktora (DSc) közgazdaságtudományból (2005), disszertáció címe: „Régiók versenyképessége és gazdasági fejlődése Magyarországon”
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997-2000
Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, Békéscsaba 1994-1997:

 • Általános statisztika
 • Regionális és település-gazdaságtan

SZTE GTK (korábban JATE), Szeged, 1997-től alap- és merterszakokon:

 • Regionális és városgazdaságtan
 • Regionális gazdaságfejlesztés
 • Helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés
 • Társadalomtudományi kutatások módszertana

SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában 2009-től:

 • Kutatásmódszertan
 • Regionális és városgazdaságtan
 • Regionális gazdaságfejlesztés

Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2011-től:

 • Regionális gazdaságfejlesztés

Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2010-től:

 • Regionális gazdaságfejlesztés
Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:
1986-1993:
tudományos munkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja (Békéscsaba)
1994-1997:
főigazgatóhelyettes, tszv. főiskolai docens, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola (Békéscsaba),
1997-2004:
tszv. egyetemi docens, SZTE (korábban JATE) Gazdaságtudományi Kar, Regionális és Alkalmazott Gazdaságtani Tanszék
1999-2002:
dékánhelyettes, SZTE Gazdaságtudományi Kar
2004-től:
intézetvezető egyetemi tanár, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet (a Regionális Gazdaságfejlesztési szakcsoport vezetője)
2012-2016
Közgazdaságtani Doktori Iskola vezetője, SZTE Gazdaságtudományi Kar

Kutatási vezetőként a GTK-n irányított fontosabb tudományos kutatások (megbízó, cím):

 • OTKA T/022314 "A pénzügyi szféra térbelisége" (1997-1999)
 • DARFT "A kis- és középvállalkozások fejlesztésének operatív programja a Dél-Alföldön" (1999-2000)
 • GM "Az ipari parkok hálózatának új fejlődési pályára állítása" (2001-2002)
 • NKFP-2001 5/074/2001. "A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben" (2001-2005) (az MTA RKK által vezetett konzorciumban az 1. alprogram)
 • OTKA T38150 "Regionális és lokális gazdaságfejlesztés: versenyképesség, innováció, klaszterek" (2002-2003)
 • PHARE HU008-02-04: „Kis- és középvállalkozások fejlesztése” (2002-2003)
 • SZTE "A Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben" (2004-2005)
 • ROP-3.3.1.-05/1.-2005-08-0002/34. „Területfejlesztés a jövő generációja szemével” (2005-2007)
 • DARFT „A dél-alföldi régió gazdaságfejlesztési stratégiája” (2005)
 • TÁMOP 4.2.1. kutatási alprogram: „Új tudásintenzív vállalkozások ösztönzési lehetőségeinek elméleti megalapozása a Szegedi Tudományegyetemen” (2009-2011, alprogram vezetője)
 • TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012: „SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” (2011–2013, alprogram vezetője)
Oktatott tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:
 1. az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen:
  • Lengyel I. – Varga A. 2018: A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai – helyzetkép és alapvető dilemmák. Közgazdasági Szemle, 65. évf. 5. szám, pp. 499-524.
  • Lengyel I. 2017: Competitive and uncompetitive regions in transition economies: the case of the Visegrad post-socialist countries. In Huggins, R. - Thompson, P. (eds): Handbook of Regions and Competitiveness. Contemporary Theories and Perspectives on Economic Development. Edward Elgar, Cheltenham, pp. 398-415. (ISBN: 978 1 78347 500 1)
  • Lengyel I. – Vas Zs. – Szakálné Kanó I. – Lengyel B. 2017: Spatial differences of reindustrialization in a postsocialist economy: manufacturing in the Hungarian counties. European Planning Studies, vol. 25., no. 8., pp. 1416-1434. DOI: 10.1080/09654313.2017.1319467 (online: 2017. április 27.)
  • Lengyel I. 2015: Vágyak és realitások közt vergődve: A közgazdasági doktori képzésekről. Közgazdasági Szemle, 7-8. 819-834. o.
  • Lengyel I. – Rechnitzer J. 2013: Drivers of Regional Competitiveness in the Central European Countries. Transition Studies Review, vol. 20., issue 3., pp. 421-435.
 2. az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása
  • Lengyel I. 2010: Regionális gazdaságfejlesztés. Versenyképesség, klaszterek és alulról szerveződő stratégiák. Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • Lengyel I. 2009: Knowledge-based local economic development for enhancing competitiveness in lagging areas of Europe: The case of the University of Szeged. In Varga A. (ed): Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy. Edward Elgar, Cheltenham- Northampton, pp. 322-349.
  • Lengyel I. 2004: The Pyramid Model: Enhancing Regional Competitiveness in Hungary. Acta Oeconomica, 54 (3), pp. 323-342.
  • Lengyel I. – Rechnitzer J. 2004: Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest-Pécs.
  • Lengyel I. 1993: Development of local government finance in Hungary. In Bennett, R.J. (ed): Local Government in the New Europe. Belhaven Press, London, pp. 225-245.
Tudományos / szakmai közéleti tevékenység , nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

Jelenlegi oktatásszervezés, felsőoktatási közélet:

 • GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola Tanácsának tagja (1999-), törzstagja (2007-)
 • GTK Tanácsának tagja (1997-től)
 • GTK Tudományos Bizottságának tagja (1999-től), elnöke (1999-2011)
 • GTK Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottság tagja (2013-tól)
 • SZTE Tudományos Tanács tagja (2006-tól)
 • Széchenyi István Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja (2009-től)
 • Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kari Doktori Tanács külső tagja (2014-től)

Korábbi oktatásszervezés, egyetemi közélet:

 • az SZTE Egyetemi Tanácsának tagja (2000-2003 és 2014-2016)
 • a GTK tudományos dékánhelyettese (1999-2002)
 • a GTK Gazdaságtudományi Doktori Tanács tagja (2005-2012), elnöke (2009-2012), titkára (1999-2002)
 • a GTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke (1999-2005)
 • MAB Gazdaságtudományi Bizottság tagja (2007-2010), MAB Társadalomtudományi Bizottságának tagja (2012-2018)
 • a GTK-n gazdálkodási szakon, egyetemi szinten a közszolgálati és nonprofit szakirány megszervezése és vezetése (1997-2001)
 • a GTK-n gazdálkodási szakon, egyetemi szinten a vállalkozásfejlesztési szakirány megszervezése és vezetése (2000-2011)
 • GTK-n a regionális és környezeti gazdaságtani mesterszak megszervezése és vezetése (2008-2013)
 • GTK-n a vállalkozásfejlesztés mesterszak megszervezése és vezetése (2013-2017)
 • SZTE Társadalomtudományi Tudományterületi Doktori Tanács tagja (2013-2016)
 • SZTE Egyetemi Doktori Tanács tagja (2005-2016)
 • OTKA Közgazdaságtan, Jövőkutatás, Statisztika Bizottságának tagja (2011-2015)

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenysége, nemzetközi kapcsolatai:

 • az MTA IX. osztálya Regionális Tudományos Bizottság tagja (1991-től), elnöke (2008-2011), alelnöke (1999-2008)
 • az MTA közgyűlési képviselője (2013-2016, a IX. osztály képviseletében)
 • a Magyar Regionális Tudományi Társaság alapító tagja (2002), elnökségi tagja (2002-2017), alelnöke (2014-2017)
 • az MTA Szegedi Területi Bizottság Gazdaságtudományi Szakbizottság tagja (elődjének 1993-tól), elnöke (2008-tól)
 • az MTA Szegedi Területi Bizottsága elnökségi tagja (2014-től)
 • a Regional Science Association International tagja (1992-től)
 • a Regional Studies Association tagja (2002-től)
 • az International Geographical Union egyik munkabizottsága választott tagja (full member, Commission on Geography and Public Administration, 1992-96)
 • Tér és Társadalom szerkesztőbizottsági tagja (2004-től)
 • Területi Statisztika szerkesztőbizottsági tagja (2012-től)
 • Tér-Gazdaság-Ember szerkesztőbizottsági tagja (2012-től)
 • a GTK Közleményei szerkesztőbizottsági tagja (2000-től)
 • az Akadémiai Kiadó ’modern regionális tudomány’ szakkönyvtár elindítója és alkotó szerkesztője (2008-tól)

Témavezetőként irányított doktoranduszok (PhD) száma: 12 fő, eddig védett: 9fő OTDK Közgazdaságtudományi Szekcióban díjat nyert hallgatók száma 1999-től: 11 fő (hat I. díj, három II. díj, két III. díj)

Elismerések:

 • Főiskoláért Díj (1997), Békéscsaba
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997 - 2000)
 • Mestertanár aranyérem (OTDT, 2009)
 • Akadémiai Kiadó Nívódíja (2010)
 • OTDT Emlékérem (2011)
 • Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2015)
 • Akadémiai Díj (2016), MTA
 • Klebelsberge Kunó Díj (2016), SZTE

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MSCI

MSCI is organizing an Open Day event on the 27th November. In this event participants will have an exclusive opportunity to take an office tour, meet some representatives of main interest areas (analytics, data, technology, client coverage), and discuss career paths with them and with other colleagues.

Események

Rendezvénynaptár *